Regulamentul comisiilor

Regulamentul comisiilor

 
În temeiul art. 37, al. 2 şi al art. 36, al. 3, coroborat cu art. 51, § (b), din Statute, Comitetul Director al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta” a stabilit prezentul
 
REGULAMENT AL COMISIILOR
 
Generalităţi
 
Art. 1. Pentru coordonarea eficientă a activităţilor Institutului “Sever Zotta”, se constituie (conform hotărârii Comitetului Director din 16 noiembrie 1999) comisiile administrative, subordonate direct Comitetului Director.
Art. 2. Comisiile sunt organisme consultative, fără putere de decizie, dar al căror aviz este obligatoriu pentru luarea unei hotărâri în domeniul respectiv.
Art. 3. Atribuţiile comisiilor vor fi stabilite, în funcţie de specificul fiecăreia, prin texte speciale, care vor constitui anexele prezentului Regulament.
 
Componenţa comisiilor
 
Art. 4. Comisiile Institutului “Sever Zotta” sunt compuse din trei până la cinci membri, desemnaţi de Comitetul Director şi validaţi de Consiliul Ştiinţific.
Art. 5. Pot fi desemnaţi, pentru comisii, atât membri activi, cât şi membri asociaţi ai Institutului “Sever Zotta”.
Art. 6. Preşedintele Institutului “Sever Zotta” este preşedinte de drept al tuturor comisiilor; ca urmare - şi prin aplicarea prevederilor art. 21 din Statute - nici el, nici Administratorul-Delegat nu pot fi desemnaţi în mod special ca membri ai vreunei comisii anume.
Art. 7. Comisiile fiind socotite structuri de stabilitate şi de continuitate, membrii lor sunt desemnaţi pe perioade nelimitate.
Art. 8. Mandatul unui membru al unei comisii poate înceta la cerere sau, în cazuri bine întemeiate, la propunerea Comitetului Director.
Neplata cotizaţiilor timp de şase luni consecutive prezumă renunţarea voluntară la calitatea de membru al comisiei.
Art. 9. Una şi aceeaşi persoană poate face parte din maximum două comisii şi numai în cazuri extreme, apreciate ca atare de Comitetul Director, mai poate fi desemnată pentru încă maximum două comisii.
Art. 10. Comisiile lucrează numai în prezenţa Preşedintelui Institutului sau a Administratorului-Delegat (în caz de necesitate, a unui preşedinte de şedinţă, desemnat de unul dintre aceştia), cu cel puţin doi dintre membri (trei, dacă în comisia respectivă sunt cinci membri) şi iau hotărârile prin consens.
Art. 11. Comisiile analizează situaţiile specifice - semnalate de Comitetul Director sau sezisate de ele însele - şi formulează propuneri pe care le înaintează Comitetului Director prin rapoarte scrise.
Art. 12. Dacă probleme discutate necesită avizul a două sau mai multor comisii, membrii acestora se pot întruni şi lucra împreună, în şedinţă comună, cu respectarea prevederilor art. 10 din prezentul Regulament pentru fiecare comisie în parte.
Art. 13. La alcătuirea Consiliului de Administraţie, prevăzut de Statute, fiecare comisie va trimite câte un reprezentant.
Aceeaşi persoană nu va putea reprezenta, în Consiliul de Administraţie, decât o singură comisie, chiar dacă face parte din două sau mai multe comisii.
Nici una din comisii nu va desemna, ca reprezentant al ei în Consiliul de Administraţie, pe Preşedintele sau pe Administratorul-Delegat al Institutului.
 
Dispoziţii finale
 
Art. 14. Prezentul Regulament devine parte integrantă a Statutelor (conform art. 58) şi se va publica în Buletinul Institutului “Zotta” în proximul număr de după adoptarea sa.
Art. 15. Regulamentul comisiilor se aplică începând cu data de adoptării sale şi va fi revizuit şi completat, în temeiul aceloraşi prevederi statutare în baza cărora a fost elaborat, ori de câte ori va fi necesar.
 
Adoptat de Comitetul Director în şedinţa din 11 aprilie 2000.
 
 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”