Regulamentul alegerilor

Regulamentul alegerilor

 
În temeiul art.37, al.2 şi ţinând seama de prevederile art.15, lit.f şi 19, al.2, din Statute, Comitetul Director al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta” a stabilit prezentul
 
REGULAMENT AL ALEGERILOR
 
Art. 1. Funcţiile de conducere şi control ale Institutului “Zotta” sunt accesibile tuturor membrilor activi ai Institutului; ele pot fi dobândite în condiţiile şi pentru duratele prevăzute de Statute, prin alegere de către Adunarea Generală sau prin desemnare de către Comitetul Director, confirmată apoi de Adunarea Generală.
Art. 2. Pentru îndeplinirea altor misiuni, în legătură cu organizarea activităţilor Institutului “Zotta”, Comitetul Director este abilitat să desemneze persoanele pe care le socoteşte a fi cele mai indicate.
Art. 3. Implicând întrunirea Adunării Generale, alegerile vor fi programate cu prilejul Congreselor de Genealogie şi Heraldică de la Iaşi.
Art. 4. În stabilirea şi organizarea alegerilor, se va avea întotdeauna în vedere ca, pornind de la prevederile statutare cu privire la durata mandatelor, alegerile pentru principalele funcţii de conducere să fie decalate, pentru a se asigura continuitatea lucrului şi solidaritatea întru realizarea programelor.
Art. 5. Întrucât activitatea Administratorului-Delegat a început, efectiv, încă în 1995, odată cu primele pregătiri pentru organizarea Institutului “Zotta”, iar Preşedintele a fost ales cu prilejul primei întruniri a Adunării Generale, în mai 1996, derularea mandatelor pentru aceste funcţii - ambele prevăzute pentru o durată de cinci ani - se va socoti ca începând din acei ani: 1996 pentru Preşedinte şi 1995 pentru Administratorul-Delegat (hotărârea Consiliului Ştiinţific din 23 septembrie 2000).
Art. 6. Derularea mandatelor (tot de cinci ani) pentru membrii Consiliului Ştiinţific începe în 1998, odată cu formarea primului Consiliu Ştiinţific.
Art. 7. În condiţiile prevăzute de Statute, Preşedintele şi Administratorul-delegat sunt desemnaţi dintre membrii Consiliului Ştiinţific în funcţie la data când expiră mandatele predecesorilor şi confirmaţi de Adunarea Generală cu prilejul proximei întruniri a acesteia.
Art. 8. În cazul când, la data expirării, mandatul Preşedintelui sau al Administratorului-Delegat nu este reînnoit, foştii titulari păstrează calitatea de membri ai Consiliului Ştiinţific până la încetarea acestei ultime calităţi.
Art. 9. Dacă un mandat expiră într-un an când nu este prevăzută întrunirea Adunării Generale, desemnarea succesorului se face cu prilejul întrunirii Adunării Generale din anul imediat anterior, noul titular urmând să preia respectiva funcţie la expirarea mandatului predecesorului (hotărârea Comitetului Director din 21 septembrie 1999 pentru art. 9-12).
Art. 10. Când unul dintre membrii Consiliului Ştiinţific sau Comitetului Director se află, pentru mai mult de 12 luni, în incapacitate temporară de exercitare a atribuţiilor sale (boală sau absenţă mai îndelungată din ţară), atribuţiile sale sunt transferate unui alt membru al Institutului “Zotta” până la încetarea respectivei incapacităţi sau până la expirarea mandatului celui temporar înlocuit astfel.
Art. 11. Pentru cazurile prevăzute de articolele 9 şi 10 ale prezentului Regulament, desemnarea succesorilor revine Comitetului Director.
Art.12. Pentru atribuţiile de mai mică însemnătate, din cadrul Comitetului Director, mandatele pot fi prelungite automat cu un an.
Art. 13. Oricare dintre funcţiile de conducere sau control, dobândită prin alegere sau prin desemnare, încetează în următoarele condiţii:
a)   la cerere, prin renunţarea, în scris, la respectiva funcţie;
b)   ca urmare a renunţării, anunţate în scris sau verbal, la calitatea de membru al Institutului “Zotta”;
c)   ca urmare a pierderii calităţii de membru al Institutului, prin aplicarea prevederilor Statutelor, art.12, lit.a (corelate cu art.11 şi 12 din Regulamentul Cotizaţiilor) şi lit.b.
Art.14. Nici o calitate (funcţie sau atribuţie) prevăzută de Statute sau de Regulamente, nu va putea fi păstrată în cazul când deţinătorul (titularul) ei nu a achitat cotizaţiile timp de două trimestre succesive (hotărârea Comitetului Director din 13 iunie 2000).
Întrucât stadiul achitării cotizaţiilor şi eventualele restanţe sunt comunicate periodic tuturor membrilor Institutului “Zotta” şi, ca atare, necunoaşterea sau neinformarea nu pot fi invocate, prevederile alineatului precedent se aplică, automat şi fără notificare prealabilă, de îndată ce cazul este constatat de Comitetul Director.
Art. 15 Pentru îndeplinirea, în cadrul mandatelor în curs, a unei funcţii (atribuţii) devenite vacante prin aplicarea articolelor 13 şi 14 , Comitetul Director va proceda în conformitate cu prevederile Statutelor şi ale prezentului Regulament.
Dacă membrii Comitetului Director nu vor identifica o soluţie convenabilă, va fi consultat Consiliul Ştiinţific.
Art. 16. Prezentul Regulament devine parte integrantă a Statutelor (conform art.58) şi se va publica în Buletinul Institutului “Zotta” în proximul număr de după adoptarea sa.
Art. 17. Regulamentul alegerilor se aplică începând cu data adoptării sale şi va fi revizuit şi completat, în temeiul aceloraşi prevederi statutare în baza cărora a fost elaborat, ori de câte ori va fi necesar.
 
Adoptat de Comitetul Director în şedinţa din 7 noiembrie 2000.
 
 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”