V, 4-6, 2003

BULETINUL
INSTITUTULUI ROMÂN
DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
„SEVER ZOTTA“
 
 
V, 4-6
Iaşi
25. VI. 2003
 
 

AL XII-LEA CONGRES DE GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
IAŞI, 15–18 MAI 2003
 
„Viaţa noastră este aşa de mărginită, mărginită în timp, mărginită în spaţiu, mărginită în putinţa de manifestare, în ea însăşi viaţa aceasta reprezintă aşa de puţin, încât trebuie s-o lărgim şi s-o ridicăm cât se poate mai sus, să trăim cu noi înşine viaţa oamenilor cari au fost, să trăim viaţa societăţilor care s-au manifestat, să ajungem în felul acesta la o înţelegere filosofică a vieţii omenirii şi a concepţiilor morale după care să ne îndreptăm”.
Cel de-al XII-lea Congres de Genealogie şi Heraldică a fost organizat şi s-a desfăşurat sub semnul acestor cuvinte – rostite de N. Iorga în 1939, pentru a defini Sensul învăţământului istoriei – capabile să sintetizeze perfect nu numai idealurile care ne animă şi ţelurile pe care le urmărim, dar şi activitatea desfăşurată, întotdeauna, în cadrul reuniunilor noastre ştiinţifice de acest gen.
Congresul a marcat împlinirea unui deceniu de activitate a Filialei Iaşi a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (1993) şi a cinci ani de la întemeierea Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” (1998). Sunt două repere în drumul parcurs din 1989 încoace şi, deopotrivă, în eforturile noastre recuperatoare.
 
 
JOI, 15 MAI, ORELE 9.30 – 13.00
 
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: MIHAI DIM. STURDZA
 
ŞEDINŢA DE DESCHIDERE
 
O m a g i u   p r e c u r s o r i l o r
 
•      CONSTANTIN GIURESCU (1875–1918) — Ştefan S. Gorovei
•      CONSTANTIN BOBULESCU (1882–1958) — Sorin Iftimi
•      ŞTEFAN METEŞ (1887–1977) — Nicolae Edroiu
•      THEODOR RÂŞCANU (1888–1952) — Mircea Ciubotaru
•      ALBERT ARZ VON STRAUSSENBURG (1892–1968) — Constantin Ittu
•      GHEORGHE I. BRĂTIANU (1898–1953) — Ştefan S. Gorovei
•      ALEXANDRU FILIPAŞCU (1902–1952) — Livia Piso
•      JEAN-NICOLAS MĂNESCU (1927–1999) — Tudor-Radu Tiron
 
JOI, 15 MAI, ORELE 16.30 – 19.45
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: MATEI CAZACU
 
•      Alexandru FURTUNĂ, Vasile ŞOIMARU (Chişinău), Boieri şi mazili: neamurile Năvrăpescu, Şoimaru, Roşca
•      Constantin CRĂESCU (Iaşi), Boieri şi răzeşi: urmaşii marelui vornic Ionaşco Cujbă
•      Lucian Valeriu LEFTER (Iaşi), Structuri de familie într-un sat moldovenesc. „Pomelnicul poporănilor” din Zăpodeni (Vaslui)
•      Liviu PILAT (Iaşi), Nicoară Prăjescu – un boier între răzeşi
•      Sergiu GROHOLSCHI-MICLESCU (Bucureşti), Măcărescu, neam boieresc al vechii Moldove
•      Maria Magdalena SZÉKELY (Iaşi), Etnii şi confesiuni într-un sat ardelean: Roşia Montană
 
JOI, 15 MAI, ORELE 16.30 – 19.45
Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: VIOLETA BARBU
 
•      Laurenţiu-Ştefan SZEMKOVICS (Bucureşti), Sigiliile cancelariei domneşti a Ţării Româneşti (1386–1508)
•      Arcadie M. BODALE (Iaşi), Contribuţii la evoluţia sigilografiei teritoriale din Moldova (secolul XIX)
•      Silviu ANDRIEŞ-TABAC (Chişinău), Heraldica sătească în Republica Moldova
•      Tudor-Radu TIRON (Bucureşti), Despre dreptul comunităţilor de azi la însemnele heraldice ale boierilor de ieri
•      Ana-Felicia DIACONU (Bucureşti), Heraldica între tradiţie şi inovaţie. Tendinţe pe plan internaţional
•      Cătălin-Iulian HRIBAN (Iaşi), Utilizarea calculatorului în compunerea şi desenarea stemelor. Avantaje, dezavantaje şi limitări
 
VINERI, 16 MAI, ORELE 9.00 – 13.15
 
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei
Moderatori: ILEANA CĂZAN şi CONSTANTIN ITTU
 
A l   I V - l e a   C o l o c v i u   d e   h e r a l d i c ă   t e r i t o r i a l ă
 
•      Ileana CĂZAN (Bucureşti), Principii generale de alcătuire a unei steme şi experienţa ultimului deceniu
•      Octavian ONEA (Ploieşti), Asupra stemelor judeţelor şi localităţilor
•      Ştefan S. GOROVEI (Iaşi), Heraldică teritorială pentru judeţele Moldovei
 
VINERI, 16 MAI, ORELE 9.00 – 13.15
 
Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: MARIA MAGDALENA SZÉKELY
 
•      Petre Ş. NĂSTUREL (Paris), Un neam – două nume: Cernovodeanu şi Damari(s)
•      Cătălina OPASCHI (Bucureşti), Completări genealogice şi sigilii de doamne din familia marelui ban Mihail Ghica
•      Petronel ZAHARIUC (Iaşi), Cercetarea moştenirilor şi a rudelor. Miron Costin şi Ileana Movilă
•      Paul PĂLTĂNEA (Galaţi), Ghiculeşti cu moşii în Moldova de Jos (ţinuturile Tecuci şi Covurlui)
•      Ion T. SION (Tecuci), Neamul Giurgea-Negrileşti
•      Radu Alexandru STATE (Târgovişte), Genealogia familiei Lahovary
•      Marcel LUTIC (Iaşi), Neamul Ciolac cercetat de Eugen D. Neculau
•      Dan Emanoil DOBREANU (Bucureşti), Odiseea unei familii (Macarovici – Dobreanu)
 
VINERI, 16 MAI, ORELE 16.30 – 19.45
 
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei
Moderatori: VIOREL RUS şi MARCEL LUTIC
 
C o l o c v i u l   G e n e a l o g i i   s ă t e ş t i
 
•      Viorel RUS (Bistriţa), Genealogiile săteşti şi importanţa lor. Cazul Rebrei
•      Marcel LUTIC (Iaşi), Familia ţărănească din Ungureni (Botoşani). Observaţiile lui Eugen D. Neculau
•      Mircea CIUBOTARU (Iaşi), Genealogia şi problema istorică a genezei şi naturii categoriei răzeşilor
 
VINERI, 16 MAI, ORELE 16.30 – 19.45
 
Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: ŞTEFAN ANDREESCU
 
•      Anton COŞA (Bacău), O arhivă inedită a unui preot catolic din Moldova. Genealogie şi heraldică
•      Rodica IFTIMI (Iaşi), George Juvara – un genealogist neîmplinit
•      Florin MARINESCU (Atena), Informaţii documentare noi despre familia Moruzi. Panaite şi Ralu Moruzi
•      Elena MONU (Bârlad), Pomelnicul triptic de la Obârşeni-Vinderei (judeţul Vaslui)
•      Neagu M. DJUVARA (Bucureşti), „Nobiliariul” familiei Grădişteanu
•      Ionel BEJENARU (Botoşani), Un izvor nefolosit pentru genealogiile moldoveneşti: condica monahiilor de la Agafton
 
SÂMBĂTĂ, 17 MAI, ORELE 9.00 – 13.15
 
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: PAUL CERNOVODEANU
 
•      Ştefan S. GOROVEI (Iaşi), Identitate şi memorie istorică. Familia Tăutu
•      Voica Maria PUŞCAŞU (Bucureşti), Necropola familiei Tăutu de la Bălineşti
•      Mihai Dim. STURDZA (Paris), Descendenţi prin femei ai marelui logofăt Ioan Tăutu
•      Maricica IFRIM (Iaşi), Surse pentru genealogia familiei Tăutu în depozitele Direcţiei Judeţene Iaşi a Arhivelor Naţionale
•      Vasile I. SCHIPOR (Rădăuţi), Familii înrudite din Bucovina: Tomaschek – Cilievici – Totoescu. Memorie şi conştiinţă genealogică
•      Andi-Marius DAŞCHIEVICI (Iaşi), Destinul familiei Engel în Moldova (1825–2003)
•      Sergiu IOSIPESCU (Bucureşti), Stamatineşti şi Dăscăleşti. Contribuţii genealogice
•      Cristian LUCA (Galaţi), Proiecte matrimoniale şi înrudiri prin alianţă, factori ai dinamicii raporturilor Ţărilor Române cu Veneţia în secolele XVI-XVII
 
SÂMBĂTĂ, 17 MAI, ORELE 9.00 – 13.15
 
Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: PETRONEL ZAHARIUC
 
•      Paraschiva-Victoria BATARIUC (Suceava), Bour sau zimbru. O problemă de terminologie
•      Dumitru NASTASE (Atena), Vulturul bicefal brâncovenesc este al Basarabilor
•      Cătălina OPASCHI (Bucureşti), Sigilii ale membrilor familiei Văcărescu
•      Constantin ITTU (Sibiu), Omul, stirpea şi stema sa: Michael Conrad von Heydendorff (1730–1821)
•      Rodica POPOVICI (Iaşi), O cahlă cu elemente heraldice descoperită la Iaşi
•      Petre Ş. NĂSTUREL (Paris), O bulă de aur a voievodului Ieremia Movilă
•      Maurizio BETTOJA (Roma), Un pretins împărat titular al Bizanţului şi concesiunile sale nobiliare
•      Dan RÂPĂ (Galaţi), Un atlas cu steme din biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino
 
SÂMBĂTĂ, 17 MAI, ORELE 16.00 – 17.00
Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei
 
 
Întrunirea anuală a Consiliului Ştiinţific al
 
Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”
 
SÂMBĂTĂ, 17 MAI, ORELE 17.00 – 19.00
 
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: DUMITRU NASTASE
 
•      Lucia BERDAN (Iaşi), Neamul ritualic. Noi contribuţii
•      Paul CERNOVODEANU (Bucureşti), Statutul boierimii oltene sub stăpânirea austriacă (1718–1739)
•      Violeta BARBU (Bucureşti), „Furtuşagul” din vistieria ţării: delapidatori şi neamurile lor (Ţara Românească, secolul XVII)
•      Gheorghe LAZĂR (Bucureşti), Logofeţii cancelariei domneşti din Ţara Românească (secolul XVII). O analiză prosopografică
 
SÂMBĂTĂ, 17 MAI, ORELE 17.00 – 19.00
 
Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: MIRCEA CIUBOTARU
 
•      Octavian T. DASCĂL (Bucureşti), Contribuţii la genealogia lui Paul Gore, „ultimul cavaler al Basarabiei”
•      Maricica IFRIM (Iaşi), Informaţii despre familia filosofului Vasile Conta
•      Mircea HALUNGA (Bucureşti), Familia istoricului Iacov Antonovici, episcop al Huşilor
•      Radu-Ştefan VERGATTI (Bucureşti), Octavian Goga – schiţă genealogică
 
SÂMBĂTĂ, 17 MAI, ORELE 19.00 - 20.00
 
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei
 
 
Adunarea Generală a membrilor
 
Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”
 
DUMINICĂ, 18 MAI, ORELE 9.00 – 12.30
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: NEAGU M. DJUVARA
 
F a m i l i a   C a n t a c u z i n o
•      Heinrich LANG (Bruxelles), Demetrius Cantacuzenus ( 1536)
•      Ştefan ANDREESCU (Bucureşti), O ştire nouă despre Cantacuzinii din Constantinopol la mijlocul secolului XVI
•      Matei CAZACU (Paris), Despre Cantacuzinii din Ţara Românească la sfârşitul secolului XVI şi începutul secolului XVII
•      Mariana LAZĂR (Bucureşti), Nicolae Mavrocordat şi Cantacuzinii. Raporturi de putere la începutul secolului XVIII
•      Sorin IFTIMI, Loredana MARIAN (Iaşi), Un izvor heraldic din arhiva Cantacuzinilor: Cartea de Aur a Ordinului Constantinian al Sfântului Gheorghe (1717)
•      Eugenia DIMA (Iaşi), Activitatea culturală a marelui ban Mihai Cantacuzino
•      Mihai-Bogdan ATANASIU (Iaşi), Ctitorii cantacuzineşti în Moldova
•      Silviu ANDRIEŞ-TABAC (Chişinău), Recunoaşterea stemei Cantacuzinilor în Imperiul Rus
 
ŞEDINŢA DE ÎNCHIDERE
 
Se pregăteşte ediţia românească a lucrării regretatului nostru coleg, membru-fondator al Institutului „Sever Zotta”, heraldistul Dan Cernovodeanu, L’évolution des armoiries des Pays Roumains depuis leur apparition jusqu’à nos jours (13-e – 20-e siècles), apărută la Paris (1997) într-un număr redus de exemplare. Editura „Istros” a Muzeului Brăilei şi-a asumat dificila misiune de a tipări această ediţie. Dat fiind costul ridicat al tipăririi masivei lucrări (text + album, cu planşe alb/negru şi color), se face apel la prenumeranţă: cei care doresc să-şi asigure achiziţionarea lucrării – şi să sprijine, totodată, tipărirea ei – sunt rugaţi să comande numărul dorit de exemplare prin plata anticipată a (cel puţin) 100.000 lei pentru un exemplar. Sumele se pot trimite la Muzeul Brăilei, Cont sponsorizare 50075217575 Trezoreria Municipiului Brăila, 6100 Brăila, iar din străinătate – tot la Muzeul Brăilei, Cont USD 2511.1 – 522.2, Banca Comercială Română, RO – 6100 Brăila.
 
 
AL XII-LEA CONGRES DE GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
 
Conform calendarului stabilit de Comitetul Director al Institutului „Sever Zotta” încă din primăvara anului trecut (cf. Buletinul IRGH, 1–3/IV, 2002, p.3 şi 4–6/IV, 2002, p.2), cel de-al XII-lea Congres de Genealogie şi Heraldică s-a desfăşurat la Iaşi, începând din dimineaţa zilei de joi, 15 mai, până la amiaza zilei de duminică, 18 mai. Şi de data aceasta, organizatorii au trebuit să întâmpine – şi, evident, au trebuit să depăşească ! – nenumărate obstacole, unele prevăzute sau previzibile, altele apărute pe parcursul pregătirilor; astfel, în aprilie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a anulat rezervările de găzduiri contra-cost în hotelul propriu, pe care, la solicitarea Comitetului de Organizare, le aprobase anterior. Ca şi în cazul similar din 2001, această modificare s-a anunţat indirect şi telefonic, fără explicaţii şi fără scuze.
În aceste împrejurări, s-a vădit soliditatea organizării Institutului „Sever Zotta”, care a putut prelua, fără întârziere şi fără dificultate, cheltuielile de cazare integrale, la niveluri sporite. Numărul sponsorizărilor a fost, de data aceasta, la cel mai scăzut nivel, ceea ce sporeşte valoarea sprijinului acordat de Soborul Sfintei Mănăstiri Putna.
Şedinţa de deschidere a fost prezidată de d-l Mihai Dim. Sturdza, Preşedintele Institutului „Sever Zotta”. După ce d-l acad. Viorel Barbu, Preşedintele Filialei Iaşi a Academiei Române, a salutat oaspeţii, Administratorul–Delegat al societăţii, d-l Ştefan S. Gorovei, a rostit tradiţionalul cuvânt de deschidere. Lucrările s-au desfăşurat, apoi, conform programului, în 12 şedinţe, dintre care zece în secţii şi două în plen. În aceste şedinţe, găzduite de Sala mare şi de Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei Române, au fost prezentate 61 din cele 72 de comunicări şi expuneri înscrise în program. La conducerea şedinţelor, unele înlocuiri au fost impuse de absenţa preşedinţilor desemnaţi.
De un interes cu totul aparte s-au vădit cele două colocvii organizate ca secţiuni ale Congresului. Expunerile prezentate (ca bază de discuţii) în colocviul Genealogii săteşti (vineri, 16 mai), cărora le-au premers comunicările citite cu o seară înainte, au stârnit vii discuţii, vizând atât modelele teoretice cât şi realităţile documentare. Au fost puse în evidenţă discrepanţele dintre imaginea istoriografică a unor probleme de istorie socială şi imaginea pe care o transmit izvoarele. Proiectul de cercetare privind genealogiile săteşti a fost apreciat de vorbitori, recomandându-se punerea lui în lucru.
Cel de-al IV-lea Colocviu de heraldică teritorială a adunat mai multe persoane venite din unele judeţe ale Moldovei. Discuţiile au fost uneori aprinse, din cauza confruntării unor poziţii net deosebite şi ireconciliabile – una ştiinţifică şi una populist-demagogică. Se va publica o dare de seamă mai amănunţită, tot în Buletinul IRGH.
Au fost urmărite cu mult interes comunicările citite în şedinţa finală, închinată familiei Cantacuzino, în încheierea căreia s-a făcut propunerea ca Institutul „Sever Zotta” să asigure o ediţie nouă pentru celebra scriere a banului Mihai Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor (editată în 1902 de N. Iorga).
 
Întrunirea Consiliului Ştiinţific
 
În după-amiaza zilei de sâmbătă, 17 mai, a avut loc (orele 16.00 – 17.00) întrunirea anuală a Consiliului Ştiinţific, prezidată de d-l Mihai Dim. Sturdza. Întrunirea a fost statutară, respectând prevederile art.32 (alin.1 şi 2) din Statute, întrucât din cei 17 membri ai Consiliului, au fost prezenţi 12: d-nele Ileana Căzan, Cătălina Opaschi şi Maria Magdalena Székely şi d-nii Ştefan Andreescu, Paul Cernovodeanu, Mircea Ciubotaru, Ştefan S. Gorovei, Constantin Ittu, Mihai Dim. Sturdza, Silviu Tabac, Tudor–Radu Tiron şi Petronel Zahariuc; ceilalţi cinci membri ai Consiliului Ştiinţific absenţi din motive de sănătate sau lipsind din ţară (Ioan Drăgan, Nicolae Edroiu, Paul Păltănea, Ioan–Aurel Pop şi Mihai–Răzvan Ungureanu) au fost reprezentaţi.
Administratorul-Delegat a prezentat raportul Comitetului Director cu privire la activitatea Institutului „Sever Zotta” în perioada septembrie 2001 – mai 2003. Din partea Comisiei de Cenzori, d-l Cătălin Hriban a înfăţişat pe scurt situaţia financiară a societăţii, un raport mai detaliat fiind socotit inutil întrucât cifrele bilanţului pentru anii 2001 şi 2002 au fost date publicităţii (cf. Buletinul IRGH, 4–6/IV, 2002, p.5 şi 1–3/V, 2003, p.5, ambele aflate în mapele tuturor membrilor Institutului participanţi la Congres). În conformitate cu prevederile art.44–47 din Statute, Consiliul Ştiinţific a aprobat derularea programelor ştiinţifice propuse de Consiliul Director, pe termen scurt (contractele pentru acordarea asistenţei de specialitate în domeniul heraldicii teritoriale) şi pe termen lung (proiectul Genealogii săteşti, al cărui plan a fost publicat în Buletinul IRGH, 4–6/2002, p.10–11.
Consiliul Ştiinţific a decis să recomande Adunării Generale să adopte în totalitate hotărârile Comitetului Director din perioada octombrie 2001 – mai 2003, nici una dintre ele neaflându-se în contradicţie cu prevederile Statutelor sau Regulamentelor adoptate anterior. De asemenea, Consiliul Ştiinţific a decis să recomande Adunării Generale ca, deocamdată, Statutele să nu fie modificate prin includerea hotărârilor Comitetului Director validate de Adunarea Generală cu prilejul întrunirilor ei din 1999, 2001 şi 2003, ci – prin votul Adunării Generale – să se rămână la procedeul urmat până acum, care s-a dovedit mai practic şi mai eficient.
Întrucât în şedinţa de deschidere participanţii au răspuns semnificativ la întrebarea dacă cel de-al V-lea Colocviu Internaţional de Genealogie, din 2007, ar trebui să aibă loc la Bucureşti sau la Iaşi – numele cel din urmă fiind întâmpinat cu aplauze – Consiliul Ştiinţific a decis să recomande Adunării Generale desemnarea Iaşilor pentru acel Colocviu, care urmează să se desfăşoare simultan cu cel de-al XIV-lea Congres de Genealogie şi Heraldică organizat de Institutul „Sever Zotta” şi de Filiala Iaşi a CNHGS. Ca tematică provizorie, s-a propus Généalogie sans frontières, titlu care urmează a fi comunicat Academiei Internaţionale de Genealogie.
 
Adunarea Generală a membrilor Institutului
 
În aceeaşi după-amiază (orele 19.00 – 20.00), s-a întrunit şi Adunarea Generală, care a putut lucra statutar în condiţiile prevăzute de art.17 din Statute. Asupra chestiunilor aflate pe ordinea de zi, s-a decis după cum urmează:
componenţa Consiliului Ştiinţific în următorii cinci ani: acum expirând mandatul încredinţat în mai 1998, Adunarea Generală a hotărât – la propunerea Comitetului Director – confirmarea Consiliului Ştiinţific, în actuala sa compunere, pentru încă un mandat de cinci ani;
– validarea activităţii Comitetului Director: întrucât nici una dintre hotărârile luate de Comitetul Director în intervalul scurs de la ultima întrunire (septembrie 2001) nu a făcut obiectul vreunei contestaţii, ele au fost declarate validate de Adunarea Generală; de asemenea, au fost validate toate cooptările de membri (activi sau asociaţi) ai Institutului, avizate în acelaşi interval de Comitetul Director;
modificarea Statutelor: Adunarea Generală s-a raliat punctului de vedere exprimat de Consiliul Ştiinţific (v. mai sus);
noi membri de onoare: Comitetul Director a recomandat proclamarea ca membri de onoare ai Institutului „Sever Zotta” a d-lui Michel Teillard ďEyry (Franţa), propus de d-l Ştefan S. Gorovei, şi a d-lui Maurizio Bettoja (Italia), propus de d-l Tudor-Radu Tiron; propunerile au fost acceptate şi validate de Adunarea Generală, conform art.15, lit.e, din Statute.
La sfârşitul problemelor administrative, Adunarea Generală a aprobat, prin aclamaţii, desemnarea Iaşilor ca gazdă a celui de-al V-lea Colocviu Internaţional de Genealogie, care urmează să aibă loc în mai 2007, simultan cu cel de-al XIV-lea Congres de Genealogie şi Heraldică şi a avizat tematica provizorie recomandată de Consiliul Ştiinţific.
Adunarea Generală a mandatat din nou Comitetul Director să urmeze şi să aplice, cu toată fermitatea, prevederile înscrise în Statute şi în Regulamente, ca o garanţie sigură a bunei funcţionări a Institutului, pentru dezvoltarea proiectelor sale ştiinţifice şi pentru menţinerea atmosferei de colaborare colegială şi amicală dintre toţi membrii săi.
În încheiere, au fost lansate trei volume proaspăt apărute: volumul închinat d-lui Petre Ş. Năsturel, membru fondator al Institutului, la împlinirea a opt decenii de viaţă (d-l Paul Cernovodeanu); Neamul Şoimăreştilor (cronică în documente a unor vechi neamuri moldoveneşti), volum editat la Chişinău de d-nii Alexandru Furtună şi Vasile Şoimaru, membri ai Institutului (d-l Ştefan S. Gorovei); în fine, prima apariţie în seria publicaţiilor Institutului „Sever Zotta”, Sate pe Jijia de Sus – fragmente din lucrarea inedită a profesorului Eugen D. Neculau (1900–1974), în volum îngrijit de d-l Marcel Lutic, membru al Institutului – a fost prezentată de d-l Mihai Dim. Sturdza.
 
 
Şedinţele Comitetului Director
 
Şedinţa din 8 aprilie 2003 a avut ca punct principal pe ordinea de zi organizarea Congresului din mai. S-a anunţat că toate cazările în hotelul Inspectoratului Şcolar Judeţean – deşi solicitate din timp şi aprobate (contra-cost) – au fost anulate; Comitetul de Organizare a examinat posibilitatea redistribuirii fondurilor, pentru a se acoperi costul cazărilor în alte unităţi hoteliere. S-a avizat forma definitivă a programului Congresului.
Şedinţa din 6 mai 2003. S-a prezentat stadiul organizării Congresului (partea financiară şi executarea materialelor: programe, rezumate, mape, ecusoane etc.). S-a constatat că toate problemele organizatorice au fost rezolvate ori sunt în curs de rezolvare.
Şedinţa din 10 iunie 2003 a fost consacrată, în principal, analizării chipului în care s-a desfăşurat cel de-al XII-lea Congres de Genealogie şi Heraldică, din punctul de vedere al organizatorilor. Totalul cheltuielilor se ridică la circa 50.000.000 lei, din care: cazarea – circa 23.000.000 lei; masa (dejunuri şi cine) – circa 21.000.000 lei; materialele pentru participanţi (mape, ecusoane, programe, rezumate etc.) – circa 6.000.000 lei. Din totalul cheltuielilor, suma de 10.000.000 lei a fost oferită organizatorilor de către Soborul Sfintei Mănăstiri Putna, reprezentând unica sponsorizare (financiară) pentru Congresul din acest an; circa 10.000.000 lei s-au adunat din taxele de participare; diferenţa a fost acoperită de Institutul „Sever Zotta”. A fost, astfel, prima mare reuniune ştiinţifică în care contribuţia societăţii noastre a reprezentat cota majoritară.
Pe marginea desfăşurării şedinţelor din secţii, s-au făcut propuneri pentru îmbunătăţirea organizării reuniunilor viitoare (congrese şi conferinţe, naţionale sau internaţionale, colocvii, dezbateri etc.). S-a convenit ca toate propunerile, actuale şi viitoare, să fie centralizate în vederea alcătuirii unui regulament, comun pentru toate reuniunile ştiinţifice cu participare mai numeroasă din afara Iaşilor.
Cu privire la Congresul tocmai încheiat, se constată, cu bucurie, că opinia unanimă (atât a participanţilor, cât şi a organizatorilor) îl plasează la nivelul cel mai înalt atins până acum, şi din punct de vedere organizatoric, şi din punct de vedere ştiinţific.
S-au discutat chestiunile financiare. Ca întotdeauna, capitolul cotizaţiilor s-a dovedit cel mai delicat. Dintre cele opt cazuri de membri ale căror restanţe depăşesc cinci trimestre, trei se soluţionează direct iar pentru alte trei se vor adresa ultime somaţii; două cazuri rămân, cu toată certitudinea, să reprezinte renunţarea la calitatea de membru al Institutului „Sever Zotta”. Pentru restul restanţierilor (totalul restanţelor însumând circa 15.000.000 lei), se va trimite o circulară.
În legătură cu începutul activităţii editoriale a Institutului „Sever Zotta” (prin apariţia primului volum din lucrarea lui Eugen D. Neculau, Sate pe Jijia de Sus), s-au luat în discuţie două probleme – repartiţia tirajului şi proiectul de plan editorial – care, însă, din lipsă de timp, au trebuit reportate pentru întrunirea viitoare.
În şedinţă comună cu Consiliul Director al CNHGS-I, s-a stabilit calendarul activităţilor pentru anul academic 2003-2004. Deschiderea acestui al XI-lea an de activitate a Filialei Iaşi a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române va avea loc marţi, 16 septembrie 2003. Următoarele şedinţe publice de comunicări sunt programate pentru 14 octombrie, 11 noiembrie şi 9 decembrie 2003, 13 ianuarie, 10 februarie, 9 martie, 20 aprilie, 11 mai şi 15 iunie 2004.
 
 
Publicaţii
 
IOAN CAPROŞU (ed.), Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. V. Acte interne (1741–1755), Iaşi, Ed. „Dosoftei”, 2001, 1264 p.
Deşi poartă pe copertă anul 2001, acest volum (cf. şi Buletinul IRGH, 10–12/2000, p.11 şi 4–6/2002, p.7) a ieşit la viaţă abia spre începutul anului 2003. În uriaşa paginaţie, se cuprind 891 de documente (p.1–615), indicii (p.617–811) şi facsimile (p.815–1264). Materialul pus la dispoziţia cercetătorilor este fabulos, nu numai pentru istoria oraşului Iaşi, ci în general pentru istoria socială şi culturală, pentru genealogiile moldoveneşti, pentru heraldica vremii.
 
Arhivele Naţionale ale României, Colecţia Achiziţii Noi. Indice cronologic nr.25, vol. I. (Sf. sec.XIII – 1685), întocmit de MARCEL-DUMITRU CIUCĂ şi SILVIA VĂTAFU-GĂITAN, Bucureşti, 2002, V+309 p.
Publicarea acestui catalog, cu 3072 de documente – multe deja semnalate în alte publicaţii – constituie o însemnată înlesnire pentru cei care cercetează istoria aşezărilor şi a neamurilor din Moldova şi Muntenia. Pentru Ardeal, ştirile sunt mult mai puţin numeroase.
 
FILOFTEIA RÂNZIŞ, Arhive personale şi familiale. Repertoriu arhivistic, II, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2002, 351 p.
Al doilea volum al acestui important repertoriu arhivistic (cf. Buletinul IRGH, 4–6/2002, p.7) reuneşte 587 de prezentări ale unor fonduri păstrate la Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, precum şi la Direcţiile Judeţene Cluj, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita şi Hunedoara. Pentru genealogie, fondurile aflate în arhivele ardelene sunt cele mai bogate în material documentar.
 
COSTIN MERIŞCA, Istoricul satelor Miclăuşeni şi Butea din judeţul Iaşi, Iaşi, Ed. „Trinitas”, 2002, 140 p. + 32 foto + 22 tabele genealogice.
Cartea aceasta se află în continuarea unor mai vechi preocupări, legate de locurile natale, cărora autorul le-a închinat ani de muncă pentru a desluşi istoria pământurilor şi a stăpânilor, mai vechi sau mai noi. Încă 30 de sate învecinate (dintre care 15 dispărute) beneficiază de această amplă cercetare. Genealogiile anexate, ilustrând transmiterea proprietăţii, pot forma ele însele (în absenţa documentării pentru fiecare în parte) subiect de reflecţie şi studiu.
 
MIRCEA CIUBOTARU, Comuna Vultureşti. I. Studiu de istorie socială. Onomastică, Iaşi, Casa Editorială „Demiurg”, 2003, 275 p. + cinci tabele genealogice + cinci hărţi.
După monografiile comunelor Horleşti şi Ipatele (cf. Buletinul IRGH, 10–12/2000, p.11), autorul cercetează, cu aceeaşi acribie metodică, trecutul satelor Băloşeşti (Voineşti), Buhăieşti, Comăneşti, Cotârleşti şi Golăieşti. Concluzia de ordin general (formulată ca atare în cazul Vultureştilor) e că documentele „ilustrează cu claritate procesul de constituire a proprietăţii răzeşeşti [...] prin fragmentarea genealogică a unei moşii iniţial unitare” (p.12). Deci, cu adevărat, istoria satelor noastre se poate reface numai folosind cu îndemânare metoda genealogică. Istoria socială şi genealogia se îmbogăţesc prin această cercetare.
Ştefan S. Gorovei
 
 
De la Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (Filiala Iaşi)
 
Şedinţele de comunicări
Marţi, 8 aprilie 2003: Gheorghe Pungă, Familia lui Alexandru vodă Lăpuşneanu. Observaţii pe marginea iconografiei; Liviu Pilat, O cronică de familie din secolul XVIII : diata lui Simion Veisa.
Marţi, 6 mai 2003: Doina Rotaru, Portretul votiv în secolele XIX–XX în judeţul Vaslui; Constantin Crăescu, Posteritatea lui Ionaşco Cujbă, mare vornic al Ţării de Sus (1632–1633).
Marţi, 10 iunie 2003: Daniel Ciobanu, Prosopografie comunistă 1944–1964; Sorin Iftimi, Lucian Valeriu Lefter, Un pomelnic necunoscut al Mănăstirii Golia; Ştefan S. Gorovei, Începuturile familiei Tăutu.
 
Cu şedinţa din 10 iunie, s-a încheiat actualul an academic – al zecelea din activitatea CNHGS–I. Deschiderea anului academic 2003–2004 este prevăzută pentru marţi, 16 septembrie 2003, şedinţele urmând a avea loc la datele anunţate în acest număr al Buletinului (p. 10). Modificările de date nefiind cu totul excluse, membrii CNHGS–Iaşi şi cei care doresc să asiste la aceste şedinţe sunt rugaţi să se intereseze – tel.: 21.86.77; 46.44.16 (Mircea Ciubotaru); 26.32.00 (Ştefan S. Gorovei); 23.71.01 (Petronel Zahariuc) – pentru confirmarea datei. În absenţa unor precizări speciale, locul (Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei Române, Bd. Carol I nr.8) şi ora (17.30) rămân întotdeauna aceleaşi.
Membrii Comisiei şi ai Institutului „Sever Zotta” sunt invitaţi la aceste şedinţe şi sunt rugaţi să anunţe din timp titlurile comunicărilor pe care doresc să le prezinte. Reamintim că atât participarea la şedinţe, cât şi prezentarea de comunicări nu sunt condiţionate de apartenenţa la aceste societăţi.
 
A APĂRUT
 
ARHIVA GENEALOGICĂ
anul V (X), 1998, nr.3–4
 
Din cuprins (pe larg, în Buletin, 1–3/2002, p.11): Actele celui de-al VIII-lea Congres de Studii Genealogice (Iaşi, 8–11 mai 1997): Înaintaşi, modele, continuităţi. Omagiu precursorilor. Conştiinţă genealogică, organizare familială. Ascendenţe, descendenţe. Familii, personaje. Istoria culturii româneşti. * Contribuţii genealogice * Izvoare genealogice * HERB. CAIETE HERALDICE (V).
Volumul are XVI + 344 pagini, costă 40.000 lei şi poate fi cumpărat de la redacţia revistei (temporar, la Facultatea de Istorie, Bd. Carol I nr.11) sau solicitat prin poştă, pe adresa Institutului „Sever Zotta” (cu achitarea taxelor de expediţie).
 
 
Activitatea CNHGS–I în domeniul heraldicii teritoriale
 
În baza Hotărârii Guvernului României nr.25 din 16 ianuarie 2003 (cf. Buletinul IRGH, 1–3/V, 2003, p.8–9), Filialei Iaşi a Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române i-au revenit două misiuni importante în domeniul heraldicii teritoriale: desemnarea de reprezentanţi, ca membri de drept, în comisiile judeţene pentru analizarea proiectelor de steme (art.3, alin.2) şi constituirea Biroului Zonal (art.5), care urmează să avizeze stemele pentru cele opt judeţe ale Moldovei (conform anexei la Hotărârea Guvernului). CNHGS–I a răspuns acestor cerinţe, desemnându-şi reprezentanţii în comisiile judeţene şi constituind Biroul Zonal Iaşi.
Întrucât Consiliul Director al CNHGS–I a solicitat Institutului „Sever Zotta” sprijinul pentru a face cunoscută activitatea Filialei în acest domeniu prin intermediul Buletinului IRGH, se publică aici informaţiile respective, pentru a fi cunoscute de toţi cei interesaţi.
 
Comisiile judeţene pentru analizarea proiectelor de steme
 
Prevederilor art.3 (alin.1 şi 2) din H.G. nr.25/2003, CNHGS–I a răspuns după cum urmează.
Judeţul Bacău – în urma adresei Prefecturii Bacău nr.1492 din 1 aprilie 2003, a fost desemnat d-l Sorin Iftimi, confirmat prin Ordinul Prefectului nr.200 din 13 mai 2003.
Judeţul Botoşani – desemnarea reprezentantului CNHGS-I a fost solicitată telefonic; a fost desemnat d-l Ştefan S. Gorovei, confirmat prin Ordinul Prefectului nr.37 din 20 februarie 2003.
Judeţul Galaţi – a fost solicitată telefonic desemnarea unui reprezentant al CNHGS-I, indicat în persoana d-lui Ştefan S. Gorovei, confirmat prin Ordinul Prefectului nr.36 din 5 martie 2003.
Judeţul Iaşi – prin Ordinul Prefectului nr.24 din 12 februarie 2003, au fost cooptaţi în Comisia Judeţeană d-nii Ştefan S. Gorovei, Cătălin Hriban şi Petronel Zahariuc; la prima întrunire a Comisiei, din 30 mai 2003, cel dintâi a solicitat înlocuirea sa cu d-l Sorin Iftimi.
Judeţul Neamţnu a fost solicitată desemnarea unui reprezentant al CNHGS-I.
Judeţul Suceava – în urma adresei Prefecturii Suceava nr.2729/312 din 19 februarie 2003, a fost desemnat d-l Petronel Zahariuc, confirmat prin Ordinul Prefectului nr.171 din 12 iunie 2003.
Judeţul Vaslui – în urma adresei Prefecturii Vaslui nr.1234 din 4 martie 2003, a fost desemnat d-l Mircea Ciubotaru, confirmat prin Ordinul Prefectului nr.144 din 22 mai 2003.
Judeţul Vrancea – în urma adresei Prefecturii Vrancea nr.1820 din 2 aprilie 2003, a fost desemnat d-l Ştefan S. Gorovei, confirmat prin Ordinul Prefectului nr.63 din 16 mai 2003.
În unele judeţe, comisiile astfel constituite prin ordine ale prefecţilor au început să lucreze, solicitând participarea reprezentanţilor CNHGS–I.
La 31 martie 2003, la şedinţa Comisiei Judeţene Botoşani a participat d-l Ştefan S. Gorovei. S-au prezentat proiecte de steme pentru: municipiul Dorohoi, oraşul Darabani şi comunele Corni, Mileanca, Nicşeni, Prăjeni, Răchiţi, Roma, Todireni, Truşeşti, Ungureni şi Vorniceni. Cu o abţinere, s-a hotărât să fie înaintat Biroului Zonal proiectul de stemă pentru municipiul Dorohoi; celelalte proiecte au fost respinse.
La 30 mai 2003, la şedinţa Comisiei Judeţene Iaşi, au participat d-nii Ştefan S. Gorovei, Cătălin Hriban şi Petronel Zahariuc. S-au prezentat proiecte de steme pentru comunele Aroneanu, Belceşti, Comarna, Cucuteni şi Moţca. A fost acceptat proiectul pentru comuna Aroneanu, iar celelalte proiecte au fost respinse.
La 18 iunie 2003, la şedinţa Comisiei Judeţene Bacău, a participat d-l Sorin Iftimi. S-au prezentat proiecte de steme pentru: judeţul Bacău, municipiile Bacău şi Oneşti, oraşele Buhuşi, Dărmăneşti, Moineşti şi Tg. Ocna şi comunele Căiuţi şi Dofteana. Au fost reţinute pentru a fi înaintate Biroului Zonal Iaşi proiectele pentru municipiul Oneşti, oraşul Tg. Ocna şi comuna Căiuţi.
 
Biroul Zonal Iaşi
 
Constituit în baza art.5 al Hotărârii Guvernului României nr.25 din 16 ianuarie 2003 în vederea avizării heraldicii teritoriale din judeţele Moldovei, Biroul Zonal Iaşi şi-a început activitatea imediat după definitivarea componenţei sale, la 11 martie 2003. Ca urmare, în trimestrul curent el s-a întrunit în fiecare lună, lucrând conform regulilor stabilite anterior (cf. Buletinul IRGH, 1–3/V, 2003, p.10–12).
Şedinţa din 8 aprilie 2003: preşedinte de şedinţă – Gheorghe Pungă, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”; secretar – Cătălin Hriban. S-a discutat proiectul de stemă pentru judeţul Botoşani, trimis de autorităţile judeţene la 27 ianuarie 2003. Acest proiect a fost prezentat şi discutat şi în şedinţa publică de comunicări a CNHGS–I la 11 februarie 2003, înainte de constituirea Biroului Zonal Iaşi. Proiectul a fost respins, atât ca fond, cât şi ca formă.
Şedinţa din 6 mai 2003: preşedinte de şedinţă – Sorin Iftimi, cercetător ştiinţific la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană; secretar – Cătălin Hriban. S-a discutat proiectul de stemă pentru municipiul Dorohoi, trimis de autorităţile judeţului Botoşani la 12 aprilie 2003. Proiectul a fost respins ca formă, cu propuneri de îmbunătăţire a fondului.
Şedinţa din 10 iunie 2003: preşedinte de şedinţă – Petronel Zahariuc, lector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”; secretar – Cătălin Hriban. S-a discutat proiectul de stemă pentru comuna Aroneanu (jud. Iaşi), trimis de Consiliul Judeţean Iaşi (fără adresă de înaintare). Proiectul a fost aprobat.
 
 
ÎN CURÂND
 
HERB
Revista Română de Heraldică
 
Sumarul primului număr (1–2/1999) are următoarea cuprindere (din lipsă de spaţiu, se menţionează numai autorii):
Dosar: Stemele Principatelor Române şi ale domnilor lor în veacurile XIV–XVI (trei studii apărute în publicaţii rare şi unul inedit): Constantin Moisil (1949); Ştefan S. Gorovei (1972); Dan Cernovodeanu (inedit, 1976); Jean-Nicolas Mănescu (1982).
Comunicări la cel de-al IX-lea Congres de Genealogie şi Heraldică (Iaşi, 7–10 mai 1998). HERALDICĂ: Lucia Berdan, Constantin Ittu, Dan Cernovodeanu, Petre Ş. Năsturel, Tudor R. Tiron, Paraschiva-Victoria Batariuc, Constantin E. Ştefănescu, Silviu Andrieş-Tabac. SIGILOGRAFIE: Voica Maria Puşcaşu. INSIGNOLOGIE: Maria Dogaru, Jean-Nicolas Mănescu. VEXILOLOGIE: Niculae Koslinski, Sorin Iftimi.
Comunicări în şedinţele CHGS–I în anul academic 1998–1999: Ştefan S. Gorovei, Petronel Zahariuc.
Volumul va putea fi cumpărat de la redacţia revistei „Arhiva Genealogică” (temporar, la Facultatea de Istorie, Bd. Carol I nr.11) sau solicitat prin poştă, pe adresa Institutului „Sever Zotta” (cu achitarea taxelor de expediţie).
Membrii Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, cu cotizaţia achitată la zi, vor putea achiziţiona un exemplar cu preţ redus.
 
Din lipsă de spaţiu, informaţiile care, în mod obişnuit, sunt incluse în această pagină au trebuit reportate numărului următor al Buletinului IRGH. Îi rugăm pe membrii Institutului „Sever Zotta” – şi, în general, pe cititorii acestui Buletin – să scuze toate aceste mici „defecţiuni” (amânări, întârzieri, decalări): cauzele care le produc sunt obiective. În măsura eliminării cauzelor, vor dispărea şi efectele: se fac toate eforturile în această direcţie.
 
C h i t a n ţ ă
S-a primit de la d-___ _________________________ suma de _________ lei, reprezentând cotizaţia pentru trim._______/2003.
Restanţele d-___ _________________________ totalizează suma de ______________ lei, reprezentând cotizaţia aferentă trim. ____________, (re)calculată la nivelul trimestrului III al anului în curs (v. anunţurile din p.16). Cifra este valabilă până la 30 septembrie 2003.
Membrii Institutului sunt rugaţi să consulte Regulamentul cotizaţiilor, publicat în numărul 1–3/2000 al Buletinului (p. 4–5).
 
În al treilea trimestru al anului 2003, taxa de înscriere ca membru al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” – în condiţiile prevăzute de articolul 8 din Statute – este de 99.000 lei, iar cotizaţia lunară este de 33.000 lei.
 
În spiritul art. 12, § (a), din Statute, refuzul de a achita cotizaţia lunară este considerat ca notificare simbolică a renunţării la calitatea de membru al Institutului „Zotta”.
Neplata cotizaţiei lunare atrage o atenţionare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an conduce la radierea automată din evidenţele Institutului (Regulamentul cotizaţiilor, art. 11 şi 12).
 
 
Precizări foarte necesare
 
Chitanţa care se află, în fiecare număr al Buletinului nostru, în josul penultimei pagini, înscrie, atunci când este cazul, totalul restanţelor, cu precizarea cărui trimestru (sau căror trimestre) le corespund acele restanţe. Respectiva sumă înseamnă, însă, datoria calculată la nivelul trimestrului în curs şi, ca atare, ea rămâne valabilă numai până la sfârşitul acelui trimestru; neachitată în acest termen, ea se recalculează la nivelul trimestrului în care se face plata, conform art.10 din Regulamentul cotizaţiilor, publicat în acest Buletin, 1–3/2000, p.5. Membrii Institutului sunt rugaţi să ţină seamă de acest lucru, înainte de a solicita recalculări sau restituiri.
 
Trimiterile poştale de orice fel (scrisori, colete, mandate etc.) vor fi expediate
folosindu-se exclusiv următoarea adresă : Ştefan S. Gorovei, Institutul „Sever Zotta”, Oficiul poştal 1, Căsuţa poştală 32, 700750 IAŞI.
Tel. 0232 – 21.86.77                              E-mail: rer_genealog@mail.dntis.ro
 
Pagina web a Institutului
este în refacere
 
Acest Buletin se distribuie gratuit membrilor Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, costul său şi taxele de expediţie fiind incluse în cotizaţie. Distribuirea este oprită automat după trei trimestre de neplată a cotizaţiei lunare.
Buletinul poate fi cumpărat de orice persoană interesată, preţul său fiind întotdeauna 1/10 din cuantumul cotizaţiei pentru întregul trimestru în curs. Preţul acestui număr este de 10.200 lei.
 
© Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” 2003
ISSN 1582-2206
 
 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”