IX, 1-3, 2007

BULETINUL
INSTITUTULUI ROMÂN
DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
„SEVER ZOTTA“
 
 
 
IX, 1-3
Iaşi
25. III. 2007
 
 
Două comori
 
În al nouălea an al existenţei sale oficiale, ca instituţie cu personalitate juridică, Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” adaugă vistieriei sale virtuale două comori. Şi una, şi cealaltă, îi revin, oarecum, de drept, prin munca stăruitoare şi devotată a unui grup de oameni, ca şi prin solidaritatea dezinteresată a membrilor care compun această societate. Şi una, şi cealaltă, nu-i revin întâmplător acum, în primele luni ale anului 2007. Comorile acestea sunt două evenimente. Amândouă erau aşteptate: unul era demult previzibil, celălalt era demult pregătit.
Primul: în urma înţelegerii dintre Consiliul Director al Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (Filiala Iaşi) şi Comitetul Director al Institutului „Sever Zotta”, revista Arhiva Genealogică devine, din acest an, publicaţia societăţii care poartă numele întemeietorului ei. Institutul „Sever Zotta” se va strădui să recupereze întârzierea produsă de o gestionare defectuoasă a vieţii publicaţiilor noastre academice, pentru a se putea continua programul pe care Filiala Iaşi a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie l-a anunţat în momentul întemeierii ei, în 1993.
Al doilea eveniment: reuniunea internaţională (cu adevărat internaţională) din domeniul genealogiei, care va avea loc la Iaşi, între 9 şi 13 mai – cel de-al V-lea Colocviu Internaţional de Genealogie, a cărui organizare Academia Internaţională de Genealogie a încredinţat-o Institutului „Sever Zotta”.
E îngăduit să ridicăm frunţile, pentru a primi cum se cuvine lumina acestor comori.
 
 
Şedinţele Comitetului Director
 
Şedinţa din 16 ianuarie 2007. Administratorul-Delegat a prezentat stadiul pregătirilor pentru Colocviul Internaţional din luna mai, remarcând faptul că instituţiile ieşene – cu o singură excepţie – nu au răspuns la scrisoarea din vară; în aceste condiţii, după cât se pare, Institutul „Zotta” va rămâne să se bizuie, în organizarea Colocviului, doar pe forţele proprii şi pe ceea ce se va putea obţine prin relaţii personale.
În legătură cu acestea, Administratorul-Delegat a reamintit că în mai 2003, discutându-se succesiunea Congreselor de Genealogie şi Heraldică, Consiliul Ştiinţific a recomandat ca, în mai 2007, al XIV-lea Congres al nostru să se desfăşoare simultan cu Colocviul Internaţional de Genealogie, iar Adunarea Generală a aprobat această propunere (cf. Buletinul IRGH, 4–6/2003, p.8–9). Din motive bine cunoscute, al XIII-lea Congres – care trebuia să aibă loc în mai 2005 – nu a mai fost organizat (cf. Buletinul IRGH, 1–3/2005, p.3). Ca atare, Administratorul-Delegat a propus ca hotărârea din 2003 să fie acum pusă în aplicare, iar Colocviul Internaţional de Genealogie să se desfăşoare simultan cu al XIII-lea Congres de Genealogie şi Heraldică. Membrii Comitetului Director au exprimat, însă, opinia că aceasta ar conduce la creşterea substanţială a cheltuielilor, periclitând alte proiecte ale Institutului.
S-a decis convocarea Consiliului Ştiinţific, pentru întrunirea sa anuală (în ultimii doi ani, a fost consultat prin corespondenţă), în luna mai, sperându-se că toţi membrii acestui organism de conducere se vor înscrie la Colocviu, ca participanţi cu sau fără comunicări.
S-a decis, de asemenea, să se păstreze cotizaţia în forma şi cuantumul din anul anterior.
Şedinţa din 13 februarie 2007. Primul punct al ordinii de zi a privit capitolul finanţelor. Administratorul-Delegat a prezentat situaţia financiară, arătând că Institutul „Zotta” dispune, la data prezentă, de: 36,917 RON în contul depozit; 10,383 RON în contul curent şi 8,226 RON în casă, sau, în total, 55,526 RON (555.260.000 lei vechi). Restanţele în sectorul cotizaţiilor se cifrează la aproape 2,000 RON, din care ceva mai puţin de jumătate revine membrilor bucureşteni ai Institutului „Zotta”. În ceea ce priveşte contractele pentru proiectele de steme, se constată că mai multe proiecte sunt definitivate, putându-se cere achitarea lor de către beneficiari. Se decide să se adreseze avertizări membrilor cu restanţe anterioare anului 2006, iar instituţiilor care au solicitat steme să li se trimită facturile.
La capitolul publicaţiilor, Administratorul-Delegat a anunţat că se va începe în curând difuzarea buletinelor restante şi a propus ca situaţia „Arhivei Genealogice” să fie analizată separat, în şedinţă comună cu Consiliul Director al CNHGS-I.
Al treilea punct al ordinii de zi l-a constituit organizarea Colocviului Internaţional de Genealogie din luna mai. Administratorul-Delegat a informat asupra stadiului înscrierilor (cu sau fără comunicări), estimând că, în final, se vor cifra la circa 70. În legătură cu aplicarea hotărârii Comitetului Director din 19 decembrie 2006, privind preluarea unei părţi din taxele de înscriere pentru membrii Institutului „Zotta”, Administratorul-Delegat a cerut aprobarea pentru folosirea fondurilor societăţii, arătând că suma totală care urmează a fi acoperită va fi de circa 7,500–8,000 RON. În privinţa găzduirii, s-a stabilit că se va putea acoperi – în cazul când unii participanţi cu comunicări (membri ai Institutului) vor solicita acest ajutor – costul a două nopţi, şi anume al ultimelor două nopţi de găzduire la hotel (12/13 şi 13/14 mai). Pentru mese şi excursii se vor identifica soluţii adecvate în vederea preluării unei părţi a cheltuielilor. Comitetul Director a aprobat folosirea fondurilor societăţii în scopurile arătate.
Pregătirea dosarelor (mapelor) pentru participanţi a fost discutată în amănunte. La propunerea Administratorului-Delegat, s-a stabilit că fiecare participant va primi o mapă (de preferinţă, o mică geantă) cu însemnele Colocviului, în care se vor afla – după obiceiul urmat la congresele organizate de Institutul „Zotta” – programul Colocviului, lista participanţilor şi, dacă va fi posibil, broşura cu rezumatele comunicărilor, cuprinse într-un dosar. În mapă se vor mai pune: un exemplar din cartea editată de Centrul Cultural Francez despre comunitatea franceză din Iaşi, o broşură despre mănăstirile din nordul Moldovei, alte materiale publicitare care s-ar mai putea obţine. De asemenea, participanţii vor primi obişnuitele ecusoane, cu numele lor şi cu însemnele Colocviului. Comitetul Director a aprobat folosirea fondurilor societăţii pentru cumpărarea (confecţionarea) materialelor arătate.
Administratorul-Delegat a anunţat că, în urma discuţiilor cu d-na Aurica Ichim, Muzeul Unirii ar accepta să fie – ca instituţie asociată – gazda Colocviului, atât pentru şedinţele de comunicări, cât şi pentru expoziţia proiectată. Comitetul Director a aprobat această propunere şi a atribuit d-lui Cătălin Hriban coordonarea activităţii de organizare a expoziţiei.
Se constată că, între participanţii cu comunicări, mai mult de 20 sunt membri ai Institutului „Zotta”, iar subiectele acoperă şi domeniul heraldicii; Administratorul-Delegat arată că această realitate ar îndreptăţi ca reuniunea ştiinţifică internaţională din luna mai să fie înscrisă – fără să necesite cheltuieli suplimentare – şi între reuniunile ştiinţifice ale Institutului „Zotta”, urmând a se socoti că al XIII-lea Congres de Genealogie şi Heraldică reprezintă contribuţia pe care membrii Institutului „Zotta” o aduc la realizarea Colocviului Internaţional de Genealogie. Propunerea a fost acceptată, stabilindu-se ca toate informaţiile privind Colocviul să fie înserate şi în Buletinul IRGH, pentru a fi aduse la cunoştinţa tuturor membrilor societăţii. Se va cere şi acordul Academiei Internaţionale de Genealogie.
Administratorul-delegat a prezentat propunerea de sponsorizare venită din partea S.C. Romproiect S.A (Bucureşti), pentru suma de 7,500 RON, care ar putea fi transmisă în trei tranşe, cu începere de la 15 februarie. Comitetul Director a aprobat încheierea contractului.
În şedinţă comună cu Consiliul Director al CNHGS-I, s-a luat în discuţie situaţia revistei „Arhiva Genealogică”, în urma hotărârilor Biroului Permanent al CNHGS-I din şedinţa sa extraordinară de la 1 februarie a.c. Comitetul Director a decis ca Procesul-verbal al acelei şedinţe, împreună cu rezultatul discuţiilor purtate în prezenta şedinţă, să fie publicate în Buletinul IRGH (v. în acest număr, p.4–6), precum şi în revista „Arhiva Genealogică”.
Şedinţa din 13 martie 2007. Discuţiile au privit, aproape în totalitate, pregătirea Colocviului din luna mai. Administratorul-Delegat a prezentat programul Colocviului, care include 42 de comunicări. La propunerea d-sale, Comitetul Director a fost de acord ca instituţiile care acordă un sprijin important să fie anunţate ca instituţii asociate în organizarea Colocviului; în această categorie ar mai putea intra Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (cazări gratuite şi cu preţ redus), Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” (folosirea gratuită a aulei pentru şedinţa de deschidere), Centrul Cultural Francez (exemplare gratuite şi cu preţ redus din cartea despre comunitatea franceză din Iaşi), Direcţia pentru Cultură (Iaşi).
S-a decis trimiterea convocării pentru întrunirea Consiliului Ştiinţific şi încunoştiinţarea membrilor Consiliului asupra punctelor 3 (avizarea noilor regulamente) şi 4 (completarea Consiliului). Pentru locul rămas vacant în urma decesului lui Paul Cernovodeanu, Comitetul Director a decis să recomande pe d-l dr. Gheorghe Lazăr.
 
 
Proces-verbal al şedinţei extraordinare a Biroului Permanent al Filialei Iaşi
a Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române
Joi, 1 februarie 2007
 
I.1. Biroul Permanent al Filialei Iaşi a Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (pe scurt: CNHGS-I) a fost convocat în şedinţă extraordinară pentru a discuta şi decide cu privire la publicaţia ştiinţifică a acestei filiale, revista „Arhiva Genealogică”.
I.2. Conform art.9, alin.2, din Regulamentul de funcţionare al CNHGS-I, adoptat la 14 ianuarie 2003, membrii ieşeni ai redacţiei revistei „Arhiva Genealogică” sunt membri de drept ai Consiliului Director al filialei şi alcătuiesc Biroul Permanent al acesteia.
I.3. Conform hotărârii din 14 iunie 2005, asistenţii de redacţie ai „Arhivei Genealogice” au fost cooptaţi ca membri supleanţi ai Biroului Permanent.
I.4. Ca urmare, Biroul Permanent al CNHGS-I are, la data întrunirii, următoarea compunere: Mircea Ciubotaru, Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Mihai-Răzvan Ungureanu, Petronel Zahariuc – membri; Cătălin Hriban şi Sorin Iftimi – membri supleanţi.
I.5. Participă la întrunire: Mircea Ciubotaru, Ştefan S. Gorovei, Cătălin Hriban, Maria Magdalena Székely şi Petronel Zahariuc.
 
II.1. Biroul Permanent al CNHGS-I constată că ultimul număr al revistei „Arhiva Genealogică” este acela apărut în luna iulie 2003; acest număr a reprezentat fascicula a doua (3–4) a anului V (X), 1998. Ca atare, publicaţia CNHGS-I are, în acest moment, o întârziere de opt ani.
II.2. Biroul Permanent al CNHGS-I constată, de asemenea, că demersurile întreprinse în ultimii ani pentru a se continua apariţia revistei „Arhiva Genealogică” în formula iniţială – de către CNHGS-I prin Editura Academiei Române – nu au dus la nici un rezultat. Ultimele scrisori, adresate Editurii de Redactorul-şef din însărcinarea Consiliului Director al CNHGS-I, au rămas fără nici un răspuns; aceste scrisori datează din 9 august 2005 şi 21 septembrie 2005 şi au fost trimise prin fax cu indicaţia „în atenţia: d-lui director dr. ing. IOAN GANEA, d-nei director ELENA POPESCU, d-lui VIOREL ŢIRLI”. În scrisoarea din 21 septembrie 2005, s-a cerut un răspuns până la 23 septembrie, orele 14, precizându-se: „Neprimind, în acest răstimp, nici un răspuns, Consiliul Director va înţelege că amintita colaborare [între CNHGS-I şi Editura Academiei Române] a încetat şi va căuta soluţiile adecvate pentru ca revista să-şi poată relua şi continua apariţia”.
II.3. În absenţa oricărui semnal din partea Editurii Academiei Române, Biroul Permanent al CNHGS-I a decis ca materialele pregătite pentru predarea în tipografie să fie încredinţate Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” (în continuare: Institutul „Zotta”), culegerea lor computerizată urmând a fi suportată de acesta din urmă.
II.4. În vara anului 2006, s-a constatat că materialele pentru volumele aferente anilor 1999 şi 2000, conform cu sumarele concepute după vechea formulă şi culese cu cheltuiala Institutului „Sever Zotta”, conduc la alcătuirea unor volume de dimensiuni prea mari, al căror cost ar face dificilă difuzarea revistei. Ca urmare, s-a hotărât redistribuirea materialelor, astfel încât fiecare volum să ajungă la circa 300 de pagini.
II.5. Biroul Permanent al CNHGS-I a acceptat ca, în loc de două fascicule (1–2 şi 3–4) pentru fiecare an, revista „Arhiva Genealogică” să-şi continuie apariţia într-un singur volum anual (cuprinzând fasciculele 1–4). Redistribuirea materialelor a căror culegere computerizată s-a realizat deja a condus la alcătuirea a patru volume, al căror conţinut este următorul: VI (XI), 1999Actele celui de-al IX-lea Congres de Genealogie şi Heraldică (1998); VII (XII), 2000Actele celui de-al X-lea Congres de Genealogie şi Heraldică (1999); VIII (XIII), 2001Contribuţii genealogice; IX (XIV), 2002Comunicări în şedinţele CNHGS-I în anii academici 1998/1999 – 2001/2002. Dată fiind marea întârziere în apariţia revistei, ar fi de dorit ca aceste volume să se publice în cursul anului 2007, pentru ca în 2008 să se poată recupera şi restul întârzierii.
 
III.1. Biroul Permanent al CNHGS-I trebuie să constate că ducerea la îndeplinire a acestui program este o sarcină imposibilă pentru CNHGS-I, în condiţiile în care colaborarea cu Editura Academiei Române a încetat. Ca urmare, el decide ca editarea revistei „Arhiva Genealogică” să fie încredinţată Institutului „Zotta”.
III.2. Biroul Permanent al CNHGS-I constată că, în noua situaţie, structurile stabilite iniţial pentru conducerea revistei „Arhiva Genealogică” – Colegiul de Redacţie şi Comitetul de Redacţie – sunt caduce: la data prezentei, ele îşi încetează existenţa.
III.3. Biroul Permanent al CNHGS-I recomandă ca, până la desemnarea unor noi structuri, vechiul Comitet de Redacţie să-şi continuie activitatea.
III.4. Biroul Permanent al CNHGS-I recomandă, de asemenea, includerea, în Comitetul de Redacţie, a d-lui Mihai Dim. Sturdza, preşedintele de onoare al CNHGS-I.
III.5. Biroul Permanent al CNHGS-I transmite Institutului „Zotta” rugămintea ca revista „Arhiva Genealogică” să-şi continuie apariţia păstrând formatul şi structura de până acum, iar modificările impuse de noua situaţie să fie limitate la strictul necesar.
 
IV.1. Biroul Permanent al CNHGS-I acceptă înlocuirea, pe prima copertă, a emblemei CNHGS cu emblema Institutului „Zotta”; înfăţişarea generală a primei coperte şi cea a copertei a patra trebuie să rămână neschimbate.
IV.2. Biroul Permanent al CNHGS-I propune ca, pe coperta a doua, să se înscrie: Comitetul de Redacţie, numele responsabilului de număr, numele persoanei care a asigurat tehnoredactarea şi numele persoanelor care au asigurat culegerea computerizată. Institutul „Zotta” va stabili, de asemenea, elementele proprii de identificare care se vor înscrie pe coperta a doua.
IV.3. Pentru coperta a treia, se propune imprimarea unei evidenţe a apariţiei revistei „Arhiva Genealogică”, din 1912 până la numărul curent.
IV.4. Biroul Permanent al CNHGS-I acceptă ca, pe primele pagini ale sumarelor, antetul cu numele CNHGS-I să fie înlocuit cu acela al Institutului „Zotta”.
IV.5. Biroul Permanent al CNHGS-I transmite Institutului „Zotta” aceste hotărâri, propuneri şi recomandări, pentru a fi discutate cu prima ocazie.
 
 
Extras din Procesul-verbal al şedinţei Comitetului Director
al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”
Marţi, 13 februarie 2007
 
……………………………………………………………………………………………….
În şedinţă comună cu Consiliul Director al CNHGS-I, se ia în discuţie situaţia revistei „Arhiva Genealogică”.
Se prezintă Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Biroului Permanent al Filialei Iaşi a Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române din 1 februarie a.c., cuprinzând hotărârile, propunerile şi recomandările acestuia cu privire la revista „Arhiva Genealogică”. Conform punctului III.1 al acestui Proces-verbal, se constată că Biroul Permanent al CNHGS-I „decide ca editarea revistei «Arhiva Genealogică» să fie încredinţată Institutului «Zotta»”.
Comitetul Director al Institutului „Zotta” ia act de această decizie şi acceptă transferul menţionat, împreună cu propunerile şi recomandările Biroului Permanent al CNHGS-I, hotărând după cum urmează:
1. păstrează sumarele volumelor VI (1999) – XI (2002) ale revistei „Arhiva Genealogică” aşa cum au fost ele stabilite de Biroul Permanent al CNHGS-I (punctul II.5 din Procesul-verbal din 1 februarie 2007);
2. avizează tipărirea volumului VI (1999), prezentat în corectura finală, din fondurile Institutului „Zotta”;
3. învesteşte fostul Comitet de Redacţie al revistei cu misiunea de a continua activitatea pentru care a fost constituit iniţial, în aceeaşi formulă şi cu aceleaşi atribuţii;
4. decide că Preşedintele Institutului „Zotta” este membru de drept al Comitetului de Redacţie;
5. păstrează formatul şi structura revistei, aşa cum se constată ele în ultimul număr apărut al revistei (3–4/1998);
6. păstrează neschimbate prima şi ultima copertă, cu înlocuirea emblemei de pe întâia copertă;
7. pe coperta a doua se vor înscrie: elementele de identificare a editorului, componenţa Comitetului de Redacţie, numele responsabilului de număr, numele tehnoredactorului şi numele persoanelor care au asigurat culegerea computerizată, copyright-ul şi adresa redacţiei;
8. pe coperta a treia se va tipări o evidenţă a apariţiei revistei „Arhiva Genealogică”, din 1912 până la numărul curent;
9. pe primele pagini ale sumarelor se va înscrie numele Institutului „Sever Zotta” ca editor;
10. începând cu volumul VI (1999), difuzarea revistei „Arhiva Genealogică” va avea în vedere, cu prioritate, pe membrii Institutului „Zotta”, care vor beneficia de prevederile Regulamentului publicaţiilor, adoptat la 9 decembrie 2003.
……………………………………………………………………………………………….
 
 
Al V-lea Colocviu Internaţional de Genealogie
Înscrieri anunţate
(situaţia de la 10 martie 2007)
 
Radu ALBU-COMĂNESCU (ISZ)                                       Str. Louis Pasteur nr.56, bloc 5B, ap.31,
                                                                                               400353 Cluj-Napoca
Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI (ISZ)                      Str. Gina Patrichi nr.4, Sectorul 1,
                                                                                               010449 Bucureşti
Ivan BILIARSKY                                                                   Nishava Str., „Strelbishte”, bl.128 „G”, ap.103,
                                                                                               1404 Sofia, Bulgaria
Darina BILIARSKA                                                              idem
Alexandru BUDIŞTEANU (ISZ)                                         Str. Louis Pasteur nr.12, Sectorul 5,
                                                                                               050553 Bucureşti
Christian CANCEIL                                                            Traizaigle, 58160 La Fermeté, Franţa
Michèle CANCEIL                                                               idem
Livia CĂLIAN (ISZ)                                                              Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei,
                                                                                               Str. Constantin Daicoviciu nr.2,
                                                                                               400020 Cluj-Napoca
Eliane CHARLON-VISCONTI                                           456 Avenue du Covet,
                                                                                               73000 Chambéry, Franţa
Luis Filipe COSTA MARQUES DA GAMA (AIG)             Praceta Ayrton Senna No.70-2o A,
                                                                                               2750-103 Cascais, Portugalia
Maria Carolina MARQUES DA GAMA                              idem
Anton COŞA (ISZ)                                                               Muzeul Judeţean de Istorie „Iulian Antonescu”,
                                                                                               Str. 9 Mai nr.7, 601151 Bacău
Ilona CZAMAŃSKA                                                             Os. Bolesława Chrobrego 3d/26,
                                                                                               60681 Poznań, Polonia
Neagu M. DJUVARA (ISZ)                                                 Str. Speranţei nr. 28, Sectorul 2,
                                                                                               020994 Bucureşti
Dan Em. DOBREANU (ISZ)                                              Str. G. Washington nr.5, Sectorul 1,
                                                                                               011792 Bucureşti
Yves DODEMAN                                                                  9 rue Notre-Dame-de-Lorette,
                                                                                               75009 Paris, Franţa
Liliane DOWIAKOWSKI                                                     Avenue Winston Churchill 251/13,
                                                                                               1180 Bruxelles, Belgia
Ioan DRĂGAN (ISZ)                                                             Str. Păltiniş nr.9, 400475 Cluj-Napoca
Olivier DUMAS                                                                    Centre Culturel Français, Bd. Carol I nr.28,
                                                                                               700505 Iaşi
Stanislaw W. DUMIN (AIG)                                               Krasnokazarmennaya 9, app.231,
                                                                                               111250 Moscova, Rusia
Nicolas ENACHE (ISZ)                                                       Villa „Moldova”, 9 Allée des Ormeaux,
                                                                                               31780 Castelginest, Franţa
Andronikos FALANGAS (ISZ)                                           555 West Cornelia Ave, Apt.404,
                                                                                               Chicago, IL 60657, Statele Unite ale Americii
Stacy FALANGAS                                                               idem
Georgeta FILITTI (ISZ)                                                       Str. Avrig nr.30, Bloc P 33 A, et.VII, ap.29,
                                                                                               Sectorul 2, 021576 Bucureşti
Ştefan S. GOROVEI (AIG, ISZ)                                          Institutul „Sever Zotta”, Oficiul 1, C.P. 32,
                                                                                               700750 Iaşi
Radu Sc. GRECEANU (ISZ)                                               Str. Pravăţ nr.20, bloc P9, sc.C, et.I, ap.47,
                                                                                               Sectorul 6, 061567 Bucureşti
Eugenia GRECEANU                                                        idem
Sergiu GROHOLSCHI-MICLESCU (ISZ)                          Str. Pravăţ nr.4, bloc Z34, ap.41, Sectorul 6,
                                                                                               061562 Bucureşti
Carlos Alberto GUZMÁN (AIG)                                         Calle 61 no. 662, 1900 La Plata, Argentina
Lilia Agustina CÉSPEDES DE GUZMÁN                       idem
Cătălin HRIBAN (ISZ)                                                         Institutul „Sever Zotta”, Oficiul 1, C.P. 32,
                                                                                               700750 Iaşi
Maricica IFRIM (ISZ)                                                          Arhivele Naţionale Iaşi, Bd. Carol I nr.26,
                                                                                               700505 Iaşi
Sorin IFTIMI (ISZ)                                                                Institutul „Sever Zotta”, Oficiul 1, C.P. 32,
                                                                                               700750 Iaşi
Filip-Lucian IORGA (ISZ)                                                   Calea Vitan nr.233, bloc 1 A, sc.1, ap.21,
                                                                                               Sectorul 3, 031294 Bucureşti
Sergiu IOSIPESCU (ISZ)                                                    Str. General Maltopol nr.14, Sectorul 1,
                                                                                               011048 Bucureşti
Constantin ITTU (ISZ)                                                        Str. Haţegului nr.5, ap.33,
                                                                                               550069 Sibiu
Pierre LE CLERCQ (AIG)                                                  130 rue Henri-Barbusse,
                                                                                               93300 Aubervilliers, Franţa
Rozalia LE CLERCQ                                                          idem
Cristian LUCA (ISZ)                                                            Şos. Pantelimon nr.255, bloc 43, sc.G, ap.260,
                                                                                               Sectorul 2, 021613 Bucureşti
Ilie LUCEAC (ISZ)                                                                Str. Lesea Ukrainka nr.17, ap.7,
                                                                                               58000 Cernăuţi, Ucraina
Florin MARINESCU (AIG, ISZ)                                           60 rue Krissis, 113 64 Athènes, Grecia
Gianluca MASI                                                                    Via R. Bardazzi 60, 50127 Firenze, Italia
Ion Adrian MIHALCEA (ISZ)                                              Str. Vistiernic Stavrinos nr.23, bloc 51, sc.C, ap.30,
                                                                                               Sectorul 6, 062173 Bucureşti
Jean MORICHON (AIG)                                                     37 rue Auguste-Rodin,
                                                                                               18000 Bourges, Franţa
Boris N. MOROZOV (AIG)                                                 Bolshaia Bronnaia ul., 8-29,
                                                                                               123104 Moscova, Rusia
Radu MOŢOC (ISZ)                                                            Str. Brăilei nr.17, bloc R2, sc.II, ap.73,
                                                                                               800070 Galaţi
Anca NECULCE (ISZ)                                                        Str. Baldovin Pârcălabul nr.7, et.1, ap.3,
                                                                                               Sectorul 1, 010843 Bucureşti
Radu NEGRESCO-SOUTZO (ISZ)                                  238 Résidence Aquitaine,
                                                                                               92100 Boulogne-sur-Seine, Franţa
Cătălina OPASCHI (ISZ)                                                    Str. Dr. Grigore Mora nr.36, Sectorul 1,
                                                                                               011888 Bucureşti
Maria Loredana PINOTTI (AIG)                                        Via Battisti 3, 40123 Bologna, Italia
Andrei PIPPIDI (ISZ)                                                           Bd. Lascăr Catargiu nr.15A, Sectorul 1,
                                                                                               010661 Bucureşti
Alexandru Gr. PISOSCHI (ISZ)                                         Str. Ion Meşteru nr.2, bloc I-1, sc.III, et.III,
                                                                                               ap.28, 400650 Cluj-Napoca
Ştefan PLEŞIA (ISZ)                                                           Str. Arh. Gr. Cerchez nr.4, Sectorul 1,
                                                                                               011876 Bucureşti
Myriam PROVENCE                                                           29 rue Tandou, 75019 Paris, Franţa
Denis RACINE (AIG)                                                          3508 Carré Rochon, Québec GIX 7C7, Canada
Stefan RACOVITZA (ISZ)                                                   8, Chemin des Verjus,
                                                                                               1212 Grand-Lancy, Elveţia
Constantin REZACHEVICI (ISZ)                                       Şos. Giurgiului nr.122, bloc 5, sc.7, et.2, ap.201,
                                                                                               Sectorul 4, 040662 Bucureşti
Igor SAKHAROV (AIG)                                                       Dibounovskaya 37, app.118,
                                                                                               197183 St.-Petersburg, Rusia
Gheorghe-Radu STĂNCULESCU (ISZ)                           Intr. Al. Macedonski nr.8, Sectorul 1,
                                                                                               010591 Bucureşti
Anisia-Maria STĂNCULESCU                                          idem
Ion C. STURDZA (ISZ)                                                       Str. Măgura Vulturului 64, bloc 117A, sc.A, ap.7,
                                                                                               Sectorul 2, 021705 Bucureşti
Iuliana Victoria STURDZA                                                 idem
Mihai Dim. STURDZA (AIG, ISZ)                                       7 rue de la Néva, 75008 Paris, Franţa
Maria Magdalena SZÉKELY (ISZ)                                   Institutul „Sever Zotta”, Oficiul 1, C.P. 32,
                                                                                               700750 Iaşi
Silviu TABAC (ISZ)                                                              Str. Florilor nr.12/3, ap.76,
                                                                                               2068 Chişinău, R. Moldova
Michel TEILLARD D’EYRY (AIG)                                       45, Quai Carnot, 92219 Saint-Cloud, Franţa
Jean-Marie THIEBAUD (AIG)                                            30 rue de la République,
                                                                                               25300 Pontarlier, Franţa
Tudor-Radu TIRON (ISZ)                                                   Şos. Colentina nr.56, bloc 100, sc.B, ap.100,
                                                                                               Sectorul 2, 021185 Bucureşti
Pier Felice degli UBERTI (AIG)                                         Via Battisti 3, 40123 Bologna, Italia
Francisco José Ribeiro de VASCONCELLOS (AIG)    P.O. Box 90335,
                                                                                               25.621.970 Petrópolis-R.J., Brazilia
Dionée VASCONCELLOS                                                 idem
Radu Ştefan VERGATTI (ISZ)                                           Str. Obcina Mare nr.7, bloc Z27, ap.63,
                                                                                               Sectorul 6, 061592 Bucureşti
Cristina Narcisa VERGATTI                                              idem
Marianne VULCU-GRÉCO                                                c/o Myriam Provence, 29 rue Tandou,
                                                                                               75019 Paris, Franţa
Guillermo ZOTTA                                                                Curapaligue 988,
                                                                                               Buenos Aires C1406DAW, Argentina
AIG (AIG) = membru titular (asociat) al Academiei Internaţionale de Genealogie
ISZ                             = membru al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”
Cu caractere bold – participanţii înscrişi cu comunicări.
 
 
Comunicări anunţate
(situaţia de la 10 martie 2007)
 
Radu ALBU-COMĂNESCU, Un nouveau point de vue sur l’ascendance serbo-monténegrine des Balş moldaves
Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI, La vandalisation des archives d’une famille noble de Vienne par les soldats de Napoléon Ier
Ivan BILIARSKY, Le père Udrea et sa famille à Bregovo (la vallée du Timoc)
Livia CĂLIAN, Conventional and Figurate Genealogical Representations in the Hapsburgs Medals
Anton COŞA, Généalogies des „csango”. Une histoire familiale au travers des frontières
Ilona CZAMAŃSKA, La famille des princes Movilă et ses connexions familiales en Pologne
Neagu M. DJUVARA, Les Aroumains: clans et familles
Ioan DRĂGAN, Interférences généalogiques roumaines-hongroises dans les collections des Archives Nationales de Cluj
Olivier DUMAS, Trois familles françaises établies à Iaşi au XIXe siècle
Stanislaw W. DUMIN, Les racines de l’aristocratie russe
Nicolas ENACHE, Les mariages occidentaux des Bibesco
Andronikos FALANGAS, Stacy FALANGAS, Pogoniani (Epirus) and the American Dream
Georgeta FILITTI, La famille lévantine Cimara en Moldavie
Ştefan S. GOROVEI, Despoti Familia Magna. Connexions familiales à travers Serbie, Roumanie, Pologne et Russie (XVe–XVIIe siècles)
Radu Sc. GRECEANU, Une branche de la famille du prince Ion Ghica, expatriée en Suisse
Sergiu GROHOLSCHI-MICLESCU, The Abroad Evolution of the Turcu Boyars From Bucovina (XVI–XVIII Centuries)
Carlos Alberto GUZMAN, Emigración rumana a la República Argentina
Maricica IFRIM, Les Archives de Iaşi – source pour une histoire familiale sans frontières
Filip-Lucian IORGA, Les Cazabans – une famille franco-roumaine
Sergiu IOSIPESCU, Le peintre vénitien Giovanni Schiavoni et sa postérité moldave ?
Constantin ITTU, Heraldry and Genealogy in the Transylvanian German Framework
Cristian LUCA, Il bailaggio veneto di Costantinopoli nel Cinque–Seicento: i dragomanni provenienti dalle famiglie Brutti, Borisi e Grillo
Ilie LUCEAC, Une nécropole dévastée et profanée. Le vieux cimetière de Czernowitz
Florin MARINESCU, La famille Boutmy de Katzmann. Évolution historique
Gianluca MASI, Esponenti della famiglia Genga alla Corte di Sigismondo Báthory di Transilvania
Ion Adrian MIHALCEA, The Saint-Georges’ of Botoşani – an European Family
Boris N. MOROZOV, Romanian and Moldavian Families „Spafarii” in the 17th and 18th Century and Their Descendants „Mechnikovy” in Russia in the 18th–20th Centuries
Cătălina OPASCHI, Lucie Pallady, marquise de Bedmar – une moldave en Europe au XIXe siècle
Andrei PIPPIDI, Gaspar Scioppius, faussaire émérite, et ses généalogies byzantines
Ştefan PLEŞIA, Les mariages français des filles du diplomate roumain I. Bălăceanu
Myriam PROVENCE, Émigrants catholiques colonisés en Banat au XVIIIe siècle
Constantin REZACHEVICI, Les Buczacki-Jazłowiecki et leurs relations politiques et généalogiques avec la Moldavie aux XVe – XVIe siècles
Igor SAKHAROV, Romania as Crossroads of Family Histories
Gheorghe-Radu STĂNCULESCU, An Anglo-Irish Surgeon Established in Romania at 1870
Mihai Dim. STURDZA, Familles aroumaines anoblies par les empereurs d’Autriche et de Russie
Maria Magdalena SZÉKELY, Paleologs in the Moldavian Principality (XV–XVII Centuries)
Silviu TABAC, La noblesse de Bessarabie du XIXe siècle était-elle roumaine, russe ou étrangère ?
Michel TEILLARD D’EYRY, La Bessarabie et la Moldavie, entre la Russie et la Roumanie, histoire et généalogie
Jean-Marie THIÉBAUD, Les histoires familiales interrompues par des accidents de l’histoire ?
Tudor-Radu TIRON, Les grandes armoiries du prince Rodolphe (Radu) Cantacuzène, une „synthèse généalogique universelle” au XVIIIe siècle
Pier Felice degli UBERTI, Alcuni discussi pretendenti all’Impero d’Oriente in Italia nei secoli XVI–XX
Radu-Ştefan VERGATTI, Les familles historiques Vergatti et Drouhet au travers des frontières
*
Fixarea conţinutului numărului de faţă al Buletinului IRGH nu permite înregistrarea şi a ultimelor înscrieri cu comunicări sau pentru simpla participare. Situaţia definitivă se va găsi în materialele Colocviului (programul şi lista participanţilor). Eventualele înscrieri după data de 10 martie vor fi menţionate şi în Buletin.
 
 
De la Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (Filiala Iaşi)
 
Şedinţele de comunicări
Marţi, 16 ianuarie 2007: Liviu Papuc, Ioan M. Melik (1840–1889) şi familia sa; Ştefan S. Gorovei, Descendenţa domnească a Movileştilor. Observaţii şi argumente noi (I).
Marţi, 13 februarie 2007: Familii şi ctitorii. În amintirea lui Paul Cernovodeanu. Petronel Zahariuc, O veche biserică din Bucureşti şi neamul doamnei Anca; Maria Magdalena Székely, Neamul Golăeştilor. Pe marginea unui document „nou”.
Marţi, 13 martie 2007: Familii şi ctitorii vasluiene. În amintirea profesorului C. Cihodaru. Lucian-Valeriu Lefter, Răzeşi vasluieni: familia Motăş; Constantin Crăescu, Ctitorii Mănăstirii Floreşti (secolele XVI–XVIII).
 
Pentru viitoarele şedinţe din cursul acestui an academic, sunt stabilite următoarele date: 17 aprilie, 2 mai şi 12 iunie 2006. Modificările de date nefiind cu totul excluse, membrii CNHGS–Iaşi şi cei care doresc să asiste la aceste şedinţe sunt rugaţi să se intereseze – tel.: 21.86.77; 0332-80.02.79 (Mircea Ciubotaru); 26.32.00 (Ştefan S. Gorovei); 23.71.01 (Petronel Zahariuc) – pentru confirmarea datei. În absenţa unor precizări speciale, locul (Sala H-1 din Casa Catargi, Bd. Carol I nr.22) şi ora (17.30) rămân întotdeauna aceleaşi.
Membrii Comisiei şi ai Institutului „Sever Zotta” sunt invitaţi la aceste şedinţe şi sunt rugaţi să anunţe din timp titlurile comunicărilor pe care doresc să le prezinte. Reamintim că atât participarea la şedinţe, cât şi prezentarea de comunicări nu sunt condiţionate de apartenenţa la aceste societăţi.
Conferenţiarii sunt rugaţi să depună la Secretariatul CNHGS–I un exemplar din textul comunicării sau un rezumat mai larg, în vederea prezentării în paginile Buletinului IRGH.
 
*
Reunit în şedinţă extraordinară la 1 februarie 2007, Biroul Permanent al CNHGS-I a decis să încredinţeze Institutului Zotta” editarea revistei „Arhiva Genealogică”.
 
Publicaţii ale Institutului „Sever Zotta”
 
Începând din anul 2003, Institutul „Sever Zotta” şi-a început propria activitate editorială, prevăzută de Statutele sale. Au apărut până acum următoarele volume (membrii Institutului, cu cotizaţia la zi, pot primi câte un exemplar cu preţ redus):
HERB. Revista Română de Heraldică, I, 1999, 1–2, XIV + 186 p. (15 RON);
Eugen D. Neculau, Sate pe Jijia de Sus, ediţie îngrijită de Marcel Lutic, vol. I, 2003, XLIV + 104 p. (7 RON); vol. II, 2005, XII + 264 p. (12 RON);
„Arhiva Genealogică”, I, 1912, 1–12, ediţie anastatică (12 RON);
Lucian-Valeriu Lefter, Zăpodenii, vol. I, 2004, 292 p. (prin comandă specială);
„Miron Costin”, I–II, 1913–1914, ediţie anastatică (prin comandă specială).
Solicitările se vor trimite pe adresa Institutului „Sever Zotta”.
 
 
Comunicări în şedinţele CNHGS-I
Rezumate
 
Liviu Papuc, Ioan M. Melik (1840–1889) şi familia sa.
 
Profesor de matematici la Universitatea din Iaşi, Ioan M. Melik (inginer de mine, ca pregătire) a fost un membru important al „Junimii”, preţuit pentru spiritul său întreprinzător şi pentru caracterul său. Era socotit „administrator fără păreche, sub conducerea căruia nu încăpea excepţie la o regulă odată stabilită” (C. Meissner). Într-un caiet cu însemnări diverse (cheltuieli, împrumuturi, liste de cărţi etc.), se află şi câteva pagini cu note genealogice despre familia Melik, continuate – după moartea sa – de unul dintre fii. Comunicarea a redat aceste însemnări, completate cu informaţii din alte surse.
 
Ştefan S. Gorovei, Descendenţa domnească a Movileştilor. Observaţii şi argumente noi (I).
 
Controversă care durează de peste un secol, descendenţa Movileştilor din vechea dinastie a Moldovei („Muşatinii”) nu este probată de nici un izvor explicit, ci de un întreg context documentar, al cărui punct central îl constituie cuvântul despot, cu care cărturarul polon S. Okólski (1641) îl desemnează pe tatăl Mariei, soţia logofătului Ioan Movilă şi mama fraţilor Ieremia şi Simion Movilă. Acelaşi autor a scris că şi soţia lui Alexandru Lăpuşneanu era tot dintre despoţi, ceea ce a dus la concluzia că Ruxanda Lăpuşneanu şi Maria Movilă erau, ambele, fiicele lui Petru Rareş. La multele mărturii adunate de-a lungul timpului pentru a susţine ideea că domnii din vechea dinastie moldovenească au fost cunoscuţi şi sub numele de despoţi, autorul a adus observaţii noi, lămurind chipul în care acest vechi titlu bizantin a ajuns să-i desemneze pe urmaşii lui Ştefan cel Mare. Cercul despoţilor s-a dovedit, de fapt, mult mai larg, având în vedere conexiunile stabilite în aristocraţia polonă şi rusă, însă în neîndoielnică legătură cu domnii Moldovei.
 
Petronel Zahariuc, O veche biserică din Bucureşti şi neamul doamnei Anca.
 
Pregătirea unui volum de documente româneşti din arhiva Mănăstirii Simonopetra din Muntele Athos a prilejuit, anterior, autorului punerea în valoare a unor informaţii preţioase referitoare la vechi lăcaşuri bucureştene (ctitoria lui Ghiorma banul şi cea a lui Mihai Viteazul). Alte informaţii, din aceeaşi arhivă, privesc o biserică închinată Sfântului Nicolae, ridicată de doamna Anca (din neamul boierilor de la Sărata), soţia lui Vlad cel Tânăr, domn al Ţării Româneşti în 1510–1512. Această biserică este una dintre primele ctitorii domneşti din „cetatea de scaun” de pe Dâmboviţa, întrucât la începutul veacului al XVI-lea oraşul Bucureşti avea doar unul sau două lăcaşuri zidite de membri ai familiei domneşti (între care şi biserica din incinta curţii), în afară de acelea ale oamenilor de rând. Biserica Sf. Nicolae a devenit metoh al Mănăstirii Bolintin, cum atestă un document din 1532, care indică însuşi faptul ctitoririi de către doamna Anca.
 
Maria Magdalena Székely, Neamul Golăeştilor. Pe marginea unui document „nou”.
 
Cu prilejul Simpozionului de la Mănăstirea Suceviţa, organizat la împlinirea a 400 de ani de la moartea lui Ieremia vodă Movilă, cercetătorii Florin Marinescu şi Nikolaos Mertzimekis au făcut cunoscut un document emis de Ieremia vodă Movilă şi aflat în arhiva Mănăstirii Vatoped, care ar atesta închinarea Mănăstirii Golia încă din 1604. Documentul este original, scris în limba greacă, semnat de domn şi prevăzut cu pecete timbrată; el pare a avea, astfel, toate elementele care să-i garanteze autenticitatea. Însă chipul în care este prezentată familia ctitorului (cu dublarea unor personaje), ca şi ocinile menţionate nu se potrivesc cu ceea ce se ştie din alte documente cert autentice. Pe baza acestor elemente, autoarea socoteşte că – până la verificarea originalului – documentul rămâne îndoielnic.
 
Lucian-Valeriu Lefter, Răzeşi vasluieni: familia Motăş.
 
Începuturile neamului Motăş datează din 1555, când un Mihăilă Motăş este atestat la Oprişeşti pe Zeletin, în ţinutul Tecuci; însă existenţa, la 1463, a satului Motişeşti, tot pe Zeletin, arată că rădăcinile sunt mult mai vechi. În prima jumătate a veacului al XVII-lea, un Toader Motăş apare ca stăpân la Chetreşti, în ţinutul Vaslui, unde urmaşii lui au rămas până în secolul al XIX-lea. Fiii lui Neculai Motăş de la Chetreşti – Ioan (aşezat la Iaşi, cu case binecunoscute în Piaţa Unirii) şi Constantin – au fost, în secolul al XX-lea, intelectuali distinşi, activând la Iaşi şi la Bucureşti: inginerul Constantin I. Motăş (1887–1945), director al Societăţii Române de Gaz Metan, profesorul Constantin C. Motăş (1891–1980), membru al Academiei Române, economistul Camil C. Motăş (1893–1978) ş.a.
 
Constantin Crăescu, Ctitorii Mănăstirii Floreşti (secolele XVI–XVIII)
 
Întemeiată de Cârstea Ghenovici, mare vornic al Ţării de Jos, Mănăstirea Floreşti este menţionată întâia oară la 27 iunie 1596, când ctitorul i-a dăruit un Tetraevanghel. În a doua jumătate a veacului al XVII-lea, ea se afla în grija boierilor Costachi. La 1806, urmaşul acestora ajuns mitropolit al Moldovei, Veniamin Costachi, a închinat Floreştii unei mănăstiri athonite, Esfigmenu, sub motiv că aceluiaşi aşezământ îi închinase, în 1662, strămoşul său, Gavriliţă Costachi, Mănăstirea Bursuci. Înaltul ierarh moldovean – a cărui conştiinţă genealogică se manifesta şi în domeniul ctitoriilor familiei sale – năzuia să devină, astfel, ctitor al Mănăstirii Esfigmenu. Autorul şi-a propus să cerceteze pe ce cale au ajuns Costăcheştii ctitori la Floreşti, şi anume care este legătura genealogică dintre Cârstea Ghenovici şi Gavriliţă Costachi. În faţa unor documente neconcludente şi a unor interpretări contradictorii, rămâne concluzia că legătura a făcut-o mama vornicului Gavriliţă Costachi, urmaşă prin femei a vornicului Cârstea Ghenovici.
 
 
Programul de cercetări privind
Ideologia medievală a Puterii
 
În colaborare cu Centrul de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare” al Sfintei Mănăstiri Putna, s-a organizat un Colocviu cu aceeaşi temă ca şi cel din 10 martie 2005 (cf. Buletinul IRGH, 1–3/2005, p.5): Ştefan cel Mare. Izvoare şi interpretări. Prilejuită de împlinirea a 550 de ani de la urcarea lui Ştefan pe tronul Moldovei, această reuniune ştiinţifică a reprezentat Seminarul XII în cadrul Programului de cercetări privind ideologia medievală a Puterii şi, deopotrivă, cel de-al IV-lea dintre Colocviile Putnei.
Iată comunicările prezentate: Arhim. Melchisedec Velnic, Un odor regăsit: cununa moaştelor Sfântului Simion de la Muntele Minunat (1463); Maria Magdalena Székely, Taina mormântului de la Mirăuţi. Un indiciu spre dezlegare; Petronel Zahariuc, Un document necunoscut de la Ştefan cel Mare; Ştefan S. Gorovei, Informaţie, propagandă, mistificare: scrisoarea din 25 ianuarie 1475; Ovidiu Cristea, Portrete paralele: Filip cel Bun şi Ştefan cel Mare; Bogdan-Petru Maleon, Venituri eclesiastice în Moldova lui Ştefan cel Mare; Liviu Pilat, „Convertirea” lui Petru Aron şi începutul domniei lui Ştefan cel Mare; Ştefan S. Gorovei, Amintirea lui Ştefan cel Mare la Colomeea.
Împreună cu alte materiale, aceste comunicări vor fi incluse în proximul număr al publicaţiei Centrului de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare”, revista „Analele Putnei” (III, 2007, 1), în legătură cu aniversarea menţionată. Aceeaşi revistă a găzduit şi comunicările prezentate la precedentul Colocviu, din 2005 (cf. „Analele Putnei”, I, 2005, 1, p.47–159).
Pentru activitatea şi reuniunile anterioare ale Programului de cercetări privind ideologia medievală a Puterii, cf. Buletinul IRGH, 11/1999; 10–12/2001; 1–3/2002; 7–9/2002; 1–6/2004; 1–3/2005; 4–6/2005; 10–12/2005; 1–3/2006.
 
C h i t a n ţ ă
S-a primit de la d-___ _________________________ suma de _________ lei, reprezentând cotizaţia pentru trim._______/2007.
Restanţele d-___ _________________________ totalizează suma de ______________ lei, reprezentând cotizaţia aferentă trim. ____________, (re)calculată la nivelul trimestrului II al anului în curs (v. anunţurile din p.16). Cifra este valabilă până la 30 iunie 2007.
Membrii Institutului sunt rugaţi să consulte Regulamentul cotizaţiilor, republicat în numărul 1–3/2006 al Buletinului (p. 8–9).
 
În al doilea trimestru al anului 2007, taxa de înscriere ca membru al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” – în condiţiile prevăzute de articolul 8 din Statute – este de 10 lei noi (RON), iar cotizaţia trimestrială este de 10 lei noi (RON).
 
În spiritul art. 12, § (a), din Statute, refuzul de a achita cotizaţia lunară este considerat ca notificare simbolică a renunţării la calitatea de membru al Institutului „Zotta”.
Neplata cotizaţiei lunare atrage o atenţionare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an conduce la radierea automată din evidenţele Institutului (Regulamentul cotizaţiilor, art. 11 şi 12).
 
 
Precizări foarte necesare
 
Chitanţa care se află, în fiecare număr al Buletinului nostru, în josul penultimei pagini, înscrie, atunci când este cazul, totalul restanţelor, cu precizarea cărui trimestru (sau căror trimestre) le corespund acele restanţe. Respectiva sumă înseamnă, însă, datoria calculată la nivelul trimestrului în curs şi, ca atare, ea rămâne valabilă numai până la sfârşitul acelui trimestru; neachitată în acest termen, ea se recalculează la nivelul trimestrului în care se face plata, conform art.10 din Regulamentul cotizaţiilor, publicat în acest Buletin, 1–3/2000, p.5. Membrii Institutului sunt rugaţi să ţină seamă de acest lucru, înainte de a solicita recalculări sau restituiri.
 
Trimiterile poştale de orice fel (scrisori, colete, mandate etc.) vor fi expediate
folosindu-se exclusiv următoarea adresă : Ştefan S. Gorovei, Institutul „Sever Zotta”, Oficiul poştal 1, Căsuţa poştală 32, 700750 IAŞI.
Tel. - fax: 0232 – 21.86.77                    E-mail: rer_genealog@mail.dntis.ro
 
Pagina web a Institutului
este în refacere
 
Acest Buletin se distribuie gratuit membrilor Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, costul său şi taxele de expediţie fiind incluse în cotizaţie. Distribuirea este oprită automat după trei trimestre de neplată a cotizaţiei lunare.
Buletinul poate fi cumpărat de orice persoană interesată, preţul său fiind întotdeauna 1/10 din cuantumul cotizaţiei pentru întregul trimestru în curs. Preţul acestui număr este de 1 leu nou (RON).
 
© Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” 2007
ISSN 1582-2206
 
 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”