I, 6, 1999

BULETINUL
INSTITUTULUI ROMÂN
DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
„SEVER ZOTTA“
 
 
I, 6
Iaşi
15. VI. 1999
 
 
P R E Ş E D I N T E L E  D E  O N O A R E
 
Cu prilejul celui de-al X-lea Congres de Genealogie şi Heraldică (Iaşi, 13-16 mai 1999), d-1 dr. Claudius von Teutul a fost proclamat, de Adunarea Generală, preşedinte de onoare al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“. Propunerea – formulată de preşedintele Institutului, d-1 dr. Paul Cernovodeanu, şi susţinută călduros de Comitetul Director – a avut în vedere ataşamentul pe care dr. von Teutul îl arată cercetărilor genealogice româneşti, pasiunea cu care a investigat arhivele străine căutând material pentru istoria familiilor din Bucovina, precum şi sprijinul foarte generos şi devotat pe care 1-a acordat şi îl acordă fundaţiei noastre. întâmplarea a făcut ca primul preşedinte de onoare al Institutului „Sever Zotta“ să fie urmaşul celui mai vechi neam boieresc din Moldova şi – deopotrivă cu patronul nostru spiritual – un bucovinean mândru de obârşia sa din străvechea ţară moldoveană a fagilor. Şt. S. G.
 
 
Dr. Claudius von Teutul
 
Cel dintâi preşedinte de onoare al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“, d-l dr. Claudius von Teutul, s-a născut la Iţcani (Suceava), la 26 august 1930, ca fiu al notarului Eugeniu Tăutu şi al soţiei sale, Elfriede Rau; înaintaşii săi pe linie paternă au format linia de la Ivancăuţi a familiei Tăutu, desprinsă din vechea ramură de la Vilaucea. Orfan de tată la vârstă fragedă, a urmat cursurile şcolii primare la Iţcani, apoi, în 1940, a părăsit ţinuturile natale, împreună cu mama sa. După cursurile liceale urmate în Austria, s-a înscris la Facultatea de Economie a Universităţii din Marburg, absolvită în 1954. Şapte ani mai târziu, şi-a luat doctoratul în ştiinţe economice la Universitatea Liberă din Berlinul Occidental. S-a căsătorit în 1955 cu Brigitte Jahn, descendentă din neamul lui Martin Luther, având doi băieţi: Alexander (n.1958), doctor în medicină (stomatolog) şi Ruppert-Gregor (n.1966), specialist în informatică.
În 1966, a pornit în căutarea strămoşilor, necunoscuţi celor mai apropiate dintre rude; începute atunci, cercetările sale privind neamul Tăutuleştilor – posteritatea lui Ioan Tăutu († 1511), marele logofăt al Moldovei lui Ştefan cel Mare şi Bogdan III – s-au desfăşurat ani în şir, cu roade foarte bogate, în arhivele din Cernăuţi, Liov şi Viena. Dornic să cunoască mai bine metodologia cercetării istorice, s-a înscris şi la Facultatea de Istorie a Universităţii din Saarbrücken. La capătul cercetărilor sale arhivistice, firul genealogic a fost restabilit complet, pentru cinci veacuri şi rude apropiate, ucrainizate, au fost regăsite în satele strămoşeşti din nordul Bucovinei, neştiutoare, nici ele, de înaintaşii străluciţi din care coboară. Lecţia despre căutarea strămoşilor a trebuit reluată şi importanţa istoriei familiale a apărut cu toată limpezimea. Dr. Claudius von Teutul constituie, astfel, şi un adevărat model în ceea ce priveşte latura civică, educativă, a ştiinţei despre strămoşi.
 
 
Al X-lea Congres de Genealogie şi Heraldică
 
Conform programului anunţat, lucrările celui de-al X-lea Congres de Genealogie şi Heraldică s-au desfăşurat în perioada 13-16 mai, găzduite de Filiala Iaşi a Academiei Române (B-dul Carol I nr. 8). Atât şedinţele plenare, cât şi cele în secţii s-au bucurat de o asistenţă numeroasă şi – mai ales – interesată de comunicări şi de discuţii. Din cele 71 de comunicări înscrise în program, au fost înregistrate 67 şi citite 64. Toate textele care vor fi predate în timp util, vor fi incluse în revista „Arhiva Genealogică“, şi anume – după obiceiul statornicit deja – în fascicula 3-4 a anului următor (XII/2000).
Duminică, 16 mai, înainte de închiderea Congresului, s-aîntrunit Adunarea Generală a membrilor Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“, sub preşedinţia d-lui Paul Cernovodeanu, preşedintele Institutului. La propunerea Comitetului Director, pentru locul rămas vacant în Consiliul Ştiinţific prin decesul regretatului Jean-Nicolas Mănescu a fost desemnat – cu unanimitate de voturi – d-l Paul Păltănea. Adunarea Generală a validat, de asemenea, hotărârile pe care Comitetul Director le-a adoptat în şedinţele sale din 12 ianuarie, 9 februarie, 9 martie şi 6 aprilie a.c. privind: stabilirea cotizaţiei lunare şi a taxei de înscriere; regulile de urmat în adunarea cotizaţiilor şi măsurile de aplicat în cazul neachitării acestora; numărul total al Consilierilor Onorifici (17) şi al membrilor Comitetului de Patronaj (34); modalităţile de aderare la Institutul „Sever Zotta“, ca membri activi, de cooptare ca membri asociaţi şi de desemnare ca membri de onoare; modalitatea de cooptare ca membri activi a acelora dintre membrii Comitetului de Patronaj care nu au deja şi această calitate; sigiliul Institutului; structura Comitetului de Patronaj, la numele publicate în Buletin, nr. 4, urmând a se adăuga: Ion M. BALŞ, Ioana Gh. BRĂTIANU şi Radu MICLESCU (în total, 24 de membri, din cei 34); calitatea de Consilieri Onorifici acceptată de domnii profesori Ioan Caproşu, Matei Cazacu, Dumitru Nastase, Petre Ş. Năsturel, Andrei Pippidi, Gheorghe Platon, membru al Academiei Române şi Cornelius R. Zach.
Neformulându-se nici o observaţie, Regulamentul departamentului heraldic a fost considerat adoptat.
La propunerea d-lui Paul Cernovodeanu, d-l dr. Claudius von Teutul a fost proclamat preşedinte de onoare al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“.
Pentru precizarea aplicării art.17 din Statute, s-a decis ca membrii care nu pot participa la întrunirile Adunării Generale să-şi delege votul unuia dintre participanţi. în intervenţiile lor, d-nii Dumitru Nastase, Octavian Onea şi Ion Varlam au subliniat necesitatea respectării absolut riguroase atât a Statutelor (în litera şi în spiritul lor), cât şi a regulilor general admise pentru funcţionarea societăţilor culturale.
În cuvântul de închidere a Congresului, s-a anunţat instituirea unor premii şi burse pentru încurajarea cercetării genealogice, iniţierea unor cicluri de conferinţe (lunare), proiectele Institutului „Sever Zotta“ în domeniul editorial, precum şi în vederea conexării Institutului la mişcarea genealogică şi heraldică internaţională (incluzând şi candidatura oraşului Iaşi pentru unul din viitoarele Congrese Internaţionale de Genealogie şi Heraldică).
 
 
Şedinţele Comitetului Director
 
Şedinţa din 4 mai - reunind şi membrii Comitetului de Organizare a Congresului - a avut ca unice puncte ale ordinei de zi problemele legate de pregătirea reuniunii ştiinţifice programate pentru 13-16 mai 1999; în ultimul moment au putut fi depăşite dificultăţi neaşteptate, legate de cazarea participanţilor. În şedinţa din 8 iunie, s-au analizat condiţiile desfăşurării Congresului şi situaţia financiară a Institutului.
 
 
De la Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografic (Filiala Iaşi)
 
Ultima şedinţă publică din anul academic în curs a avut loc marţi, 8 iunie 1999 şi a fost pusă sub semnul omagierii profesorului D. Nastase, membru de onoare al CHGS-I. Comunicări prezentate: Maria Magdalena Szekely, Despre câţiva boieri şi câteva ctitorii; Dumitru Ivănescu, Cercetări genealogice în România interbelică. Informaţii din arhiva Mihai Costăchescu. În aceeaşi şedinţă, s-au discutat propuneri de steme (Roman, Piatra Neamţ, Holboca). Pe ordinea de zi aflându-se alegerea preşedintelui CHGS-I, la propunerea d-lui Vasile Docea un nou mandat de trei ani a fost încredinţat d-lui Ştefan S. Gorovei.
 
Conform legislaţiei în vigoare, cererea adresată Tribunalului Iaşi pentru acordarea personalităţii juridice a trebuit însoţită de dovada existenţei unui capital social. În acest scop, s-a depus la BANCOREX Iaşi, în contul 35660200000015000996, deschis pe numele Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“, suma de 3.000.000 lei, adunată prin câteva împrumuturi particulare. Pentru recuperarea ei, membrii-fondatori au fost rugaţi să contribuie cu câte cel puţin 30.000 lei. Consemnăm, în continuare (cf. „Buletinul“, nr. 2 şi 3), „răspunsurile“ primite între 13 martie şi 12 iunie 1999: Gabriel Badea-Păun - 30.000 lei; Mihai-Ştefan Ceauşu - 30.000 lei; Neagu M. Djuvara - 40.000 lei; Ion A. Florea - 30.000 lei; Elena Gherman - 30.000 lei; Gheorghe Pungă - 30.000 lei; Florin Marinescu - 85.000 lei; Dumitru Nastase -200.000 lei; Octavian Onea - 30.000 lei; Adrian Andrei Rusu - 30.000 lei; Silviu Tabac - 30.000 lei.
 
Comitetul Director invită stăruitor pe toţi cei care au acceptat calitatea de membri-fondatori ai Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“ să-şi onoreze îndatoririle băneşti (contribuţia pentru acoperirea capitalului social şi cotizaţia aferentă primelor trimestre ale anului în curs).
 
 
Noi membri
 
Beneficiind de prevederile statutare, s-au declarat membri ai Institutului „Sever Zotta“, cu achitarea contribuţiilor băneşti aferente:
Ion M. Balş, Andrei Toma Balş, Gheorghe Boldur-Lăţescu, Ileana Cazan, Maria Costache, Ovidiu Cristea, Ion Em. Filitti, Ion Mavrocordat, Voica Maria Puşcaşu, Mihai Racoviţă, Ştefan Racoviţă, Maria Kinga Tudos, Dumitru Valenciuc, Ion Varlam.
 
Neplata cotizaţiei atrage o atenţionare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an prezumă reununţarea voluntară la calitatea de membru(hotărârea Comitetului Director din 11.1.1999).
 
 
În al doilea trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“ – în condiţiile prevăzute de articolul 8 din Statute – este de 45.000 lei, iar cotizaţia lunară este de 15.000 Iei.
 
Sumele mari pot fi trimise în contul fundaţiei noastre: Institutul „Sever Zotta“, BANCOREX-Sucursala Iaşi, cont nr. 25110.200.201268.000.00.7.
 
 
Donaţii şi donatori
 
Au donat documente, cărţi şi materiale: Maria Dogaru, Georgeta Filitti, Constantin Ittu, Niculae Koslinski, Constantin E. Ştefanescu, George-Felix Taşcă.
 
S-au primit următoarele donaţii în bani: Ion M. Balş -2.000.000 lei; Zoe Diaconescu - 100 DM; E. S. Petru Gherghel -1.500.000 lei; Dumitru Nastase -100 $; Ştefon Racoviţă - 500 FF; Mihai Dim. Sturdza - 100 $; Ion Varlam - 500 FF şi 50 $; Academia Bârlădeană (prin prof. Elena Monu) - 800.000 lei.
Din partea urmaşilor lui Sever Zotta (Ruxanda Zotta, Andrei Zotta, Mihai Zotta, Gheorghe d'Albon şi Ioan d'Albon) s-a primit suma de 500.000 lei.
 
 
Trimiterile poştale de orice fel (scrisori, colete, mandate etc.) vor fi expediate folosindu‑se exclusiv următoarea adresă : Ştefan S. Gorovei, Institutul “Sever Zotta”, Oficiul poştal 1, Căsuţa poştală 32, 6600 IAŞI.
Tel. 032 - 21.86.77
 
© Institutul Român de Genealogie şi Heraldică
“Sever Zotta” 1999
 
 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”