I, 4, 1999

BULETINUL
INSTITUTULUI ROMÂN
DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
„SEVER ZOTTA“
 
 
I, 4
Iaşi
15. IV. 1999
 
 
Hristos a înviat!
 
De 20 de secole, de zeci de generaţii, lumina din noaptea Învierii aduce acelaşi mesaj. Peste veacuri, ea vine din lumina nestinsă care arde, chiar nevăzută de cei mulţi, în taina altarelor. Drumul ei, întotdeauna triumfal, prin lungi şiruri de necunoscuţi, până la ultima lumânare, e aidoma cu trecerea flăcării vieţii şi a tradiţiilor prin generaţii necunoscute sau uitate. E o sublimă mărturie de continuitate şi de solidaritate în credinţă.
Multe din cele care întemeiază soliditatea unei naţiuni vin din adâncul veacurilor, supravieţuind neştiute, dincolo de toate grozăviile istoriei, în taina altarelor din inimile noastre. Ni le recuperăm acum – memorie a familiei împletită puternic în aceea a naţiunii – ca în miraculoasa răscruce din noaptea Învierii.
Dar măcar de n-am mai uita !
Ştefan S. Gorovei
 
 
Şedinţele Comitetului Director
 
Şedinţa din 9 martie 1999
S-au discutat probleme curente – cu deosebire financiare – în legătură şi cu organizarea Congresului. Cu privire la dobândirea calităţii de membru al Institutului, s-a decis ca prevederile statutare (art.35, al.3) să fie extinse şi asupra membrilor Comitetului de Patronaj (cooptare la cerere, cu recomandarea Comitetului Director, fără taxă de înscriere).
 
Şedinţa din 6 aprilie 1999
I.     Analizându-se diferitele variante propuse pentru sigiliul Institutului, a fost adoptată aceea realizată de d-l Constantin E. Ştefanescu (figurată şi pe prima pagină a acestui Buletin).
II.    Din proiectul de Regulament al departamentului heraldic al Institutului – alcătuit de J.‑N.Mănescu şi Tudor Tiron (martie 1998) – s-au reţinut prevederile cu aplicabilitate neîndoielnică şi imediată; ele se publică aici, în continuare, urmând a fi supuse discuţiei specialiştilor cu prilejul Congresului din mai:
 
Cap.1. Institutul „Zotta“ este autoritatea abilitată să efectueze orice fel de cercetări în materie de heraldică şi să înregistreze însemnele heraldice.
Cap.2. 1. Prin însemn heraldic sau stemă, Institutul înţelege ansamblul format din scut şi ornamentele sale exterioare: coif, cimier, lambrechini, coroană, suporţi ori tenanţi, deviză.
2. Se vor considera însemne heraldice orice reprezentări care, fie laolaltă, fie în parte, ar putea proveni dintr-o stemă sau ar putea-o determina.
3. Stema este înţeleasă ca bun personal nepatrimonial.
Cap.3. Institutul recunoaşte doar însemnele heraldice înscrise în Registrul său, fie de către propriii membri, fie la cererea persoanelor interesate.
Cap.4. 1. Registrul Institutului este un document probator şi consultativ.
2. Menţiunile despre însemnele heraldice se pot face fie prin desen (în culori sau în alb-negru), fie în scris, prin descriere heraldică.
3. Institutul îşi va elabora propria terminologie heraldică, pe care o va folosi atât în documentele sale interne, cât şi în extrasele pe care le va elibera.
Cap.5. Doar membrii Institutului au dreptul să înregistreze însemnele care ţin de heraldica naţională, judeţeană, orăşenească sau sătească.
Cap.6. 1. Persoanele fizice pot cere înregistrarea însemnelor heraldice familiale, atât proprii, cât şi străine (care nu le aparţin).
2. Orice înregistrare a unei steme personale se va putea face numai în urma achitării unei taxe, care urmează a se stabili ulterior.
3. Nimeni nu poate cere Institutului conferirea unei steme, însă poate cere consultanţă în vederea adoptării acesteia.
4. Un însemn heraldic se va putea înregistra atât în nume propriu, cât şi în numele întregii familii.
Cap. 7. În vederea înregistrării, este necesară probarea propriu-zisă sau probarea fictivă a dreptului la însemnul respectiv.
Cap.8. 1. Probarea propriu-zisă implică prezentarea de către persoana interesată a însemnului pe care îl posedă, acesta urmând a fi interpretat şi înregistrat pornind de la forma heraldică în care se găseşte.
2. Se vor admite orice fel de reprezentări, pe hârtie, pergament, lemn, metal, sculptate sau pictate, dar toate documente ale timpului, autentice sau în copie, conferite sau de uz personal.
3. Persoana interesată va proba legătura sa cu obiectul prezentat.
4. Pentru înregistrarea unei steme ca însemn ereditar, se va cere probarea utilizării acesteia de către cel puţin două persoane din ascendenţa celui interesat, în formă identică sau asemănătoare.
5. Se consideră însemn ereditar orice stemă conferită sau recunoscută printr-o diplomă, când în aceasta este menţionat expres principiul transmisiunii către urmaşi.
Cap.9. 1. Probarea fictivă implică înregistrarea de către o persoană fizică a unei steme declarate pe propria răspundere.
2. Se va consemna în Registru obligativitatea producerii de către persoana interesată a tuturor dovezilor ori justificărilor invocate anterior.
3. Orice persoană descendentă a unei familii nobiliare sau boiereşti, ori a unei persoane cunoscute cu rang de nobil sau boier, nu va putea să-şi înregistreze stema decât sub o singură formă – scut şi ornamente de nobil.
4. Prin ornamente de nobil, Institutul înţelege coif cu gratii (de turnir), aşezat în profil sau frontal iar deasupra coroană de aur cu trei flori sau frunze şi câte o perlă între ele.
5. Orice persoană care nu descinde dintr-o familie nobiliară sau boierească, ori nu arată acest lucru, nu va putea să-şi înregistreze stema decât sub o singură formă - scut şi ornamente onorabile.
6. Prin ornamente onorabile, Institutul înţelege coif închis (de jută), aşezat în profil sau frontal, iar deasupra un burlet, ornament din fâşii de stofă în culorile scutului sau în culorile (heraldice) dorite de persoana interesată.
7. Atât în cazul stemelor nobiliare, cât şi a celor cu ornamente onorabile, înregistrarea cimierului, a lambrechinilor, a tenanţilor ori suporţilor şi a devizei este facultativă.
Cap. 10. Orice înregistrare a unei steme în legătură cu un titlu nobiliar nu se va putea face decât prin probarea amănunţită a dreptului persoanei interesate la acel titlu, pentru fiecare generaţie, în linie masculină directă până la primul titular.
Cap. 11. Orice reînregistrare sau ajustare a unui însemn heraldic înscris anterior se va face în urma achitării unei jumătăţi din taxa iniţială.
Cap. 12. Sunt exceptaţi de la achitarea oricărei taxe, pentru steme proprii, membrii de orice categorie ai Institutului.
Cap. 13. 1. La cerere, Institutul va furniza o descriere heraldică a unei steme deja înregistrate şi, contra-cost, o reprezentare alb-negru sau în culori a acesteia.
2. Dimensiunea şi stilul desenului heraldic se vor stabili prin discuţii între părţi.
 
III.   Conform hotărârii luate în şedinţa din 11 ianuarie, pentru al doilea trimestru al anului în curs cotizaţia lunară a fost stabilită la 15.000 lei iar taxa de înscriere la 45.000 lei.
IV.   În şedinţă comună cu Comitetul de Organizare a Congresului, s-au analizat propunerile de comunicări primite până la această dată şi s-a schiţat programul provizoriu. Congresul îşi va ţine lucrările în clădirea Filialei Iaşi a Academiei Române.
 
 
COMITETUL DE PATRONAJ
(în curs de constituire)
 
Constantin R. ARION, Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin BRÂNCOVEANU, Radu BELDIMAN, Gheorghe BOLDUR-LĂŢESCU, Ion M. CANTACUZINO, Constantin CASIMIR, Neagu M. DJUVARA, Ion Em. FILITTI, Gheorghe GANE, Grigore GHIKA, Elisabeta HAGI-MOSCO, Ion MAVROCORDAT, Radu MOŢOC, Ioana ODOBESCU, Alexandru PALEOLOGU, Ştefan RACOVIŢĂ, Elisabeta ROSETTI (VARLAM), Mihai Dim. STURDZA, Claudius von TEUTUL, Ruxanda ZOTTA.
 
Conform celor stabilite la 11 ianuarie a.c. (cf. Buletinul, nr. 1), Comitetul de Patronaj poate include până la 34 de membri.
 
 
De la Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (Filiala Iaşi)
 
Comunicări în şedinţa publică din 6 aprilie 1999: Costin Merişca, Două procese şi câteva estimări;Cătălin Hriban, Genealogie şi heraldică prin Internet: perspective româneşti şi est-europene.
Ultimele şedinţe de comunicări din anul academic în curs sunt anunţate pentru 4 mai şi 8 iunie 1999.
Ultima întâlnire a genealogiştilor şi heraldiştilor români din acest secol – al X-lea Congres de Genealogie şi Heraldică – va avea loc la Iaşi, în perioada 12-16 mai 1999.
 
 
În primul trimestru al anului în curs, acest buletin a fost distribuit gratuit tuturor membrilor-fondatori ai Institutului. Cu începere din al doilea trimestru, îl vor primi numai cei care şi-au onorat datoriile băneşti contractate prin asumarea calităţii de membru-fondator.
 
 
În al doilea trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“ – în condiţiile prevăzute de articolul 8 din Statute – este de 45.000 lei, iar cotizaţia lunară este de 15.000 lei.
 
Comitetul Director invită stăruitor pe toţi cei care au acceptat calitatea de membri-fondatori ai Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“ să-şi onoreze îndatoririle băneşti (contribuţia pentru acoperirea capitalului social şi cotizaţia aferentă primului trimestru al anului în curs).
 
Sumele mari pot fi trimise în contul fundaţiei noastre: Institutul „Sever Zotta“, BANCOREX-Sucursala Iaşi, cont nr. 25110.200.201268.000.00.7.
 
 
Donaţii şi donatori
 
Au donat cărţi şi materiale : Paul Cernovodeanu, Valentin Negrea, Claudius von Teutul.
 
Îi anunţăm pe colaboratorii noştri că, începând de la 11 aprilie, Institutul „Sever Zotta“ beneficiază de postul telefonic (032) 21.86.77, al Asociaţiei Prietenilor „Revue des Etudes Roumaines“.
 
 
Trimiterile de orice fel – scrisori, colete, mandate etc. – vor fi expediate folosindu-se exclusiv următoarea adresă : Institutul „Sever Zotta“, Oficiul poştal 1, Căsuţa poştală 32, 6600 IAŞI.
 
© Institutul Român de Genealogie şi Heraldică
“Sever Zotta” 1999
 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”