I, 3, 1999

BULETINUL
INSTITUTULUI ROMÂN
DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
„SEVER ZOTTA“
 
 
I, 3
Iaşi
15. III. 1999
 
 
Solidaritatea ctitoriei
 
În vechime, oricare dintre marile ctitorii - fie ele aşezăminte monahale, spitaliceşti ori culturale - se împlinea în spiritul solidarităţii gândului. La o mănăstire, unii ridicau biserica, alţii zidurile incintei ori câte un turn, unii dăruiau cărţile sfinte, alţii veşmintele ori obiectele liturgice, dar ctitoria căpăta viaţă prin mulţimea nesfârşită a daniilor mai mici, de la linguriţa de împărtăşanie până la stupul de albine sau robul meşteşugar. Daniile îi făceau pe toţi deopotrivă ctitori şi numele li se înscria cu egală îndreptăţire în pomelnice. Cu acelaşi gând şi în acelaşi spirit, să privim Institutul „Sever Zotta“ ca pe o ctitorie, către care să îndreptăm, deopotrivă, darurile ziditoare şi pe acelea care îi pot desăvârşi, prin solidaritatea noastră, a tuturora, menirea şi soliditatea.
Ştefan S. Gorovei
 
 
Şedinţele Comitetului Director
 
Şedinţa din 9 februarie 1999
 
I.         În legătură cu Patrimoniul Institutului „Sever Zotta“, s-a analizat stadiul recuperării, prin contribuţia membrilor-fondatori, a sumei (3.000.000 lei) pe care Administratorul-Delegat a depus-o la BANCOREX (Iaşi) pentru a constitui capitalul social cerut de legislaţia în vigoare în vederea obţinerii personalităţii juridice. Se constată că s-a recuperat ceva mai mult de 2/3, datorită faptului că unii dintre membrii-fondatori au depus (trimis) mai mult decât suma minimă solicitată (30.000 lei). Totodată, Comitetul Director a avizat acceptarea donaţiilor făcute de câţiva membri din străinătate. Lista contribuţiilor şi a donaţiilor se va publica (Cf. Buletinul, nr.2).
II.        În conformitate cu art. 23 şi 40 din Statute, d-l Mircea Ciubotaru, membru ales al Comitetului Director, este desemnat ca Trezorier al Institutului „Sever Zotta“. În îndeplinirea atribuţiilor sale, Trezorierul va fi ajutat, atât la Iaşi, cât şi la Bucureşti şi Cluj, de colegi care vor fi desemnaţi, după cuvenitele consultări, în următoarea şedinţă.
III.       Dreptul de semnătură pentru operaţiuni în contul bancar îl vor avea următorii membri ai Comitetului Director: Mircea Ciubotaru, Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Szekely.
IV.       Spre îndeplinirea prevederilor art. 49, d-na Zamfira Pungă este desemnată custode al arhivei şi muzeului, iar d-1 Liviu Papuc - custode al bibliotecii şi Conservator al colecţiilor.
V.        Pentru completarea art. 9 din Statute, se precizează următoarele:
1.     Membrii asociaţi vor fi cooptaţi (cu respectarea prevederilor art. 7 şi 10) dintre acele persoane care, prin activitatea lor, pot şi doresc să contribuie la atingerea scopurilor pentru care a fost întemeiat Institutul.
2.     Membrii de onoare vor fi desemnaţi şi proclamaţi (cf. art. 15, § e) dintre specialiştii străini care s-au distins în domeniul cercetărilor pentru care a fost întemeiat Institutul, precum şi, indiferent de funcţie sau specialitate, dintre români, dacă prin donaţii de o valoare însemnată, au înlesnit (înlesnesc) dezvoltarea activităţilor Institutului.
3.     Membrii asociaţi şi onorifici beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi membrii activi, mai puţin acela de a alege şi de a fi ales în organele de conducere şi control. Participând la Adunarea Generală, ei au dreptul de vot consultativ.
VII.      S-au făcut propuneri pentru completarea Comitetului de Patronai, pentru cooptarea Consilierilor onorifici, precum şi pentru eventuala desemnare a Preşedintelui de Onoare şi a Protectorului Institutului „Sever Zotta“ (art. 28,29,35). Propunerile acceptate vor fi supuse Consiliului Ştiinţific spre avizare şi Adunării Generale spre validare.
VIII.     În şedinţă comună cu Consiliul Director al CHGS-Iaşi (constituit în Comitet de Organizare a celui de-al X-lea Congres de Genealogie şi Heraldică), s-a discutat programul respectivei întruniri din luna mai şi stadiul pregătirilor. Lista invitaţilor şi excepţiile au fost aprobate prin vot.
 
 
De la Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (Filiala Iaşi)
 
Comunicări în şedinţe publice: 9 februarie 1999 -Petronel Zahariuc, Sigilografie eclesiastică în Moldova (secolele XV-XVIII);Cătălin Hriban, Vistiernici şi bănari în vremea Dabijăi vodă; 9 martie 1999 - Paraschiva-Victoria Batariuc, Elemente heraldice pe cahle descoperite la Baia; Pavel Blaj, Contribuţii la genealogia familiei lui Ştefan vodă Petriceicu.
Următoarele şedinţe de comunicări din anul academic în curs sunt anunţate pentru 6 aprilie, 4 mai şi 8 iunie 1999.
Ultima întâlnire a genealogiştilor şi heraldiştilor români din acest secol - al X-lea Congres de Genealogie şi Heraldică - va avea loc la Iaşi, în perioada 12-16 mai 1999. Comitetul de Organizare a stabilit tema căreia ar trebui să i se circumscrie comunicările propuse pentru secţiunea de genealogie: RECUPERAREA MEMORIEI. De la memoria istorică la memoria familială. În această temă-cadru, pot fi dezvoltate următoarele direcţii : genealogie şi istorie culturală; aromânii; formarea şi risipirea domeniilor; ctitoria; izvoare; metodologie; arhivele genealogiştilor (de exemplu: fişierele Tanoviceanu, Grecianu, Zotta etc); cercetări prosopografice. Comunicările propuse secţiunii de heraldică vor avea în vedere heraldica familială, instituţională şi teritorială românească, din vechime până azi, precum şi problemele actuale ale acestor direcţii de cercetare.
Şedinţa de deschidere, în dimineaţa zilei de 13 mai, va fi închinată evocării unor predecesori, la împlinirea unor cifre rotunde de la naşterea sau moartea lor: Ioan Mihalyi de Apşa (1844-1914), Ioan Nădejde (1854-1928), Mihai Racoviţă-Cehan (1868-1954), Nicolae Docan (1874-1933), Mihai Costăchescu (1884-1953), Constantin I. Karadja (1889-1950), Marcel Sturdza-Săuceşti (1896-1984), Eugen D. Neculau (1900-1974) şi Traian Larionescul (1905-1979). În şedinţa de închidere, din dimineaţa zilei de 16 mai, se vor prezenta două rapoarte privind stadiul cercetărilor genealogice şi heraldice româneşti în pragul mileniului III (următorul congres urmând să aibă loc în mai 2001). Autorii celor nouă evocări şi ai celor două rapoarte au fost deja desemnaţi de Comitetul de Organizare.
În cadrul congresului din acest an, va avea loc şi inaugurarea oficială a activităţilor Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“. Cu acest prilej, şi pentru a omagia încă o dată personalitatea şi opera eminentului nostru înaintaş şi patron spiritual, o secţiune specială, în după-amiaza zilei de 13 mai, va reuni câteva comunicări închinate lui Sever Zotta, la împlinirea a 125 de ani de la naşterea sa (aprilie 1874). Şi autorii acestor comunicări au fost, în mare parte, desemnaţi.
 
Conform legislaţiei în vigoare, cererea adresată Tribunalului Iaşi pentru acordarea personalităţii juridice a trebuit însoţită de dovada existenţei unui capital social. în acest scop, s-a depus la BANCOREX Iaşi, în contul 35660200000015000996, deschis pe numele Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“, suma de 3.000.000 lei, adunată prin câteva împrumuturi particulare. Pentru recuperarea ei, membrii-fondatori au fost rugaţi - prin circulara nr.2 din 1 decembrie 1998, să contribuie cu câte cel puţin 30.000 lei. Consemnăm, în continuare (cf. „Buletinul“, nr.2), „răspunsurile“ primite între 13 februarie şi 12 martie 1999:
Ştefan Andreescu - 30.000 lei; Violeta Barbu -30.000 lei; Paul Cernovodeanu - încă 80.000 lei; Nicolae Edroiu - 30.000 lei; Ioana Odobescu - 30.000 lei; Alexandru-Florin Platon - 40.000 lei; Anghel Popa - 50.000 lei; Mircea Radu - 50.000 lei; Constantin Rezachevici - 30.000 lei; Mihai Dim. Sturdza -100.000 lei.
 
 
Noi membri
 
Beneficiind de prevederile statutare, s-au declarat membri ai Institutului „Sever Zotta“, cu achitarea contribuţiilor băneşti aferente : Livia Călian, Georgeta Filitti, Dan Russ, Ion T. Sion, Constantin E. Ştefanescu, Tudor Tiron, Radu Ştefan Vergatti.
În primul trimestru al anului în curs, acest buletin a fost distribuit gratuit tuturor membrilor-fondatori ai Institutului. Cu începere din al doilea trimestru, îl vor primi numai cei care şi-au onorat datoriile băneşti contractate prin asumarea calităţii de membru-fondator.
 
Comitetul Director invită stăruitor pe toţi cei care au acceptat calitatea de membri-fondatori ai Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“ să-şi onoreze îndatoririle băneşti (contribuţia pentru acoperirea capitalului social şi cotizaţia aferentă primului trimestru al anului în curs).
 
În primul trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“ - în condiţiile prevăzute de articolul 8 din Statute - este de 30.000 lei, iar cotizaţia lunară este de 10.000 lei.
Sumele mari pot fi trimise în contul fundaţiei noastre: Institutul „Sever Zotta“, BANCOREX-Sucursala Iaşi, cont nr. 25110.200.201268.000.00.7.
 
 
Donaţii şi donatori
 
Pe baza unui contract de sponsorizare, firma S.C. DUAL MAN S.R.L. din Bucureşti (prin managerul ei, ing. Dan Grămadă), a oferit Institutului „Sever Zotta“ suma de 3.000.000 lei.
De la dr. Claudius von Teutul s-a primit încă un cec de 1.000 DM.
Au donat cărţi şi materiale: Maria Chihaia, Costin Clit, Radu Moţoc, Dan Râpă.
 
Trimiterile de orice fel – scrisori, colete, mandate etc. – vor fi expediate folosindu-se exclusiv următoarea adresă : Ştefan S. Gorovei, Institutul „Sever Zotta“, Oficiul poştal 1, Căsuţa poştală 32, 6600 IAŞI.
 
© Institutul Român de Genealogie şi Heraldică
“Sever Zotta” 1999
 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”