I, 2, 1999

BULETINUL
INSTITUTULUI ROMÂN
DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
„SEVER ZOTTA“
 
 
I, 2
Iaşi
15. II. 1999
 
 

JEAN NICOLAS MĂNESCU
(3 august 1927-17 ianuarie 1999)
 
A plecat dintre noi, copleşit de durerile fizice şi de amărăciunile unei vieţi de la care nu primise răsplăţi pe potriva însuşirilor sale şi mai cu seamă în raport cu ceea ce se simţea în stare să dea societăţii. Marea lui erudiţie era însoţită de o foarte vie forţă de creaţie, făcând din el un specialist desăvârşit şi un creator de puternică originalitate, care ştia să se supună legilor severe ale heraldicii pentru a le folosi cât mai complet. Rămânem sărăciţi de mintea strălucită care tocmai acum ne trebuia.
Şt.S.G.
 
DOSAR 82/PJ/1998
 
ROMÂNIA
TRIBUNALUL IAŞI
 
Preşedinte:      Mănăstireanu Cristina
Procuror:          Popescu Emil
Grefier:             Niţă Rodica
 
Şedinţa publică din 13. 01.1999
 
SENTINŢA CIVILĂ NR. 4
 
Reclamantă: Fundaţia „Institutul Român de Genealogie şi Heraldică «SEVER ZOTTA»”, cu sediul în Iaşi, Bulevardul Copou nr. 8, prin reprezentanţii legali.
Obiectul dosarului: cerere acordare personalitate juridică.
Având în vedere actele şi lucrările dosarului şi dispoziţiile legale aplicabile,
 
TRIBUNALUL,
ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂŞTE:
 
Admite cererea formulată de Fundaţia Institutul Român de Genealogie şi Heraldică «SEVER ZOTTA»”, cu sediul în Iaşi, Bulevardul Copou nr. 8, prin reprezentantul său, Ştefan S. Gorovei, preşedinte al Filialei Iaşi a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române.
Dispune înregistrarea în registrul de persoane juridice al Tribunalului Iaşi, a Fundaţiei „Institutul Român de Genealogie şi Heraldică «SEVER ZOTTA»”, cu scop nepatrimonial şi acordă personalitate juridică fundaţiei.
Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare.
După rămânerea definitivă şi irevocabilă a prezentei hotărâri, se va face menţiunea înregistrării pe toate cele 3 exemplare de statut şi act constitutiv.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 13. 01. 1999.
 
Definitivă, poz. nr. 14 din 29. 01. 1999.
 
 
De la Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (Filiala Iaşi)
 
Pentru o mai bună coordonare a activităţii în domeniul stabilirii heraldicii teritoriale potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.64/1993, pentru ca această activitate să fie eficientă şi să conducă, într-un răstimp rezonabil, la atingerea scopului vizat de actul normativ menţionat -dotarea cu steme a judeţelor, oraşelor/municipiilor şi comunelor României - Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (în continuare: CNHGS) şi Filiala Iaşi a acestei Comisii (în continuare: CHGS-Iaşi) au stabilit cele ce urmează:
1.     CHGS-Iaşi este abilitată, ca filială zonală a CNHGS, să se ocupe de elaborarea heraldicii teritoriale pentru judeţele din Moldova (Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi – în judeţul Suceava această activitate fiind încheiată).
2.     Pentru spaţiul menţionat la punctul 1, CHGS-Iaşi constituie şi prima instanţă de avizare a stemelor de judeţe, oraşe/municipii şi comune.
3.     Stemele avizate de CHGS-Iaşi vor fi prezentate CNHGS spre avizare superioară (în a doua instanţă), neputând fi înaintate direct Guvernului spre aprobare.
4.     CNHGS nu va primi de la autorităţile locale şi nu va înainta Guvernului nici o stemă de judeţ, oraş/municipiu sau comună din spaţiul menţionat la punctul 1, neînsoţită de avizul scris al CHGS-Iaşi.
5.     CHGS-Iaşi va acorda autorităţilor locale din judeţele menţionate la punctul 1 tot sprijinul necesar pentru alcătuirea dosarelor care urmează a fi prezentate CNHGS.
6.     Pe parcursul desfăşurării acestor activităţi, vor avea loc consultări periodice cu specialiştii din CNHGS, în vederea asigurării, pe cât posibil, a aplicării unor principii comune şi a menţinerii unor norme unitare de exprimare heraldică.
7.     Proiectele de steme vor fi elaborate conform regulilor unanim acceptate ale ştiinţei şi artei heraldice şi în colaborare cu beneficiarii (reprezentanţi, după caz, ai judeţelor, oraşelor/municipiilor şi comunelor).
8.     Proiectele asupra cărora CHGS-Iaşi şi beneficiarii vor cădea de acord vor fi dezbătute în plenul CHGS-Iaşi, în şedinţă publică şi în prezenţa reprezentanţilor beneficiarilor.
9.     În cazul când CHGS-Iaşi şi beneficiarii nu ar ajunge la un punct de vedere comun în privinţa stemelor, se vor înainta la CNHGS două proiecte, reprezentând cele două puncte de vedere, cu argumentările respective, urmând ca decizia să se ia în plenul CNHGS, în şedinţă publică, în prezenţa unor delegaţi desemnaţi de CHGS-Iaşi şi de beneficiari.
10. CNHGS şi CHGS-Iaşi vor face demersurile cuvenite pentru ca aceste precizări să fie aduse la cunoştinţa autorităţilor locale din judeţele menţionate la punctul 1, prin intermediul Departamentului pentru Administraţie Publică Locală al Guvernului României, precum şi prin intermediul presei centrale şi locale şi, de asemeni, pentru ca stemele avizate în ambele instanţe (la Iaşi şi Bucureşti) să fie înaintate, fără întârziere, sub semnătura Preşedintelui CNHGS şi cu adresă de însoţire, Guvernului României spre aprobare (un exemplar al adresei de însoţire urmând a fi remis CHGS-Iaşi).
Acest text a fost redactat şi semnat în zece exemplare, câte unul pentru fiecare semnatar, câte două pentru arhivele CNHGS şi CHGS-Iaşi şi unul pentru a fi remis Departamentului pentru Administraţie Publică al Guvernului României.
Pentru CNHGS: Acad. DAN BERINDEI (preşedinte), PAUL CERNOVODEANU (vicepreşedinte), MARIA DOGARU (vicepreşedinte), JEAN NICOLAS MĂNESCU, a.i.h. (secretar general)
Pentru CHGS-Iaşi: ŞTEFAN S.GOROVEI (preşedinte)
 
Bucureşti, 29 decembrie 1998
 
 
Conform legislaţiei în vigoare, cererea adresată Tribunalului Iaşi pentru acordarea personalităţii juridice a trebuit însoţită de dovada existenţei unui capital social. în acest scop, s-a depus la BANCOREX Iaşi, în contul 35660200000015000996, deschis pe numele Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“, suma de 3.000.000 lei, adunată prin câteva împrumuturi particulare. Pentru recuperarea ei, membrii-fondatori au fost rugaţi - prin circulara nr.2 din 1 decembrie 1998, să contribuie cu câte cel puţin 30.000 lei. Consemnăm „răspunsurile“ primite până la data de 12 februarie 1999:
Gabriel Bădărău - 30.000 lei; Constantin Bălăceanu-Stolnici - 50.000 lei; Radu Beldiman -50.000 lei; Ioan Caproşu - 30.000 lei; Dan Cernovodeanu - 40.000 lei; Paul Cernovodeanu -50.000 lei; Daniel Ciobanu - 30.000 lei; Mircea Ciubotaru - 30.000 lei; Costin Clit - 50.000 lei; Mihai Cojocaru - 30.000 lei; Andi-Marius Daşchevici -50.000 lei; Zoe Diaconescu - 200.000 lei; Vasile Docea - 38.000 lei; Maria Dogaru - 35.000 lei; Ioan Drăgan - 30.000 lei; Gheorghe I. Florescu - 30.000 lei; Grigore Ghika - 100.000 lei; Ştefan S. Gorovei -50.000 lei; Radu Sc. Greceanu - 30.000 lei; Sergiu Groholschi-Miclescu - 80.000 lei; Cătălin Hriban -30.000 lei; Sorin Gh. Iftimi - 50.000 lei; Constantin Ittu - 30.000 lei; Niculae Koslinski - 30.000 lei; Marcel Lutic - 40.000 lei; Jean Nicolas Mănescu -30.000 lei; Costin Merişca - 100.000 lei; Zamfira Mihail - 30.000 lei; Gheorghe Muşat - 30.000 lei; Petre Ş. Năsturel - 30.000 lei; Ioan Niculiţă - 50.000 lei; Cătălina Opaschi - 50.000 lei; Liviu Papuc -30.000 lei; Paul Păltănea - 30.000 lei; Katiuşa Pârvan -50.000 lei; Gheorghe Platon - 30.000 lei; Ştefan Pleşia - 50.000 lei; Ioan-Aurel Pop - 30.000 lei; Rodica Popovici - 35.000 lei; Flavius Solomon - 30.000 lei; Maria Magdalena Szekely - 50.000 lei; George-Felix Taşcă - 30.000 lei; Răzvan Theodorescu - 50.000 lei; Andrei Tukacs - 50.000 lei; Mihai-Răzvan Ungureanu - 200.000 lei; Silviu Vacaru - 30.000 lei; Petronel Zahariuc - 30.000 lei.
 
 
În primul trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“ - în condiţiile prevăzute de articolul 8 din Statute -este de 30.000 Iei, iar cotizaţia lunară este de 10.000 Iei.
 
Comitetul Director invită stăruitor pe toţi cei care au acceptat calitatea de membri-fondatori ai Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“ să-şi onoreze îndatoririle băneşti (contribuţia pentru acoperirea capitalului social şi cotizaţia aferentă primului trimestru al anului în curs).
Sumele mari pot fi trimise în contul fundaţiei noastre: Institutul „Sever Zotta“, BANCOREX-Sucursala Iaşi, cont nr. 25110.200.201268.000.00.7.
 
 
Donaţii şi donatori
 
S-au primit următoarele donaţii în bani: Ion M. Cantacuzino - 1.000 FF; Nicolas Enache - 500 FF; Claudius von Teutul -1.000 DM.
Au donat cărţi şi materiale: Ştefan S. Gorovei, Radu Moţoc, Rodica Popovici, George-Felix Taşcă.
 
*
 
Din lipsă de spaţiu, reportăm pentru numărul următor al Buletinului informaţiile despre şedinţa de lucru a Comitetului Director şi despre şedinţa de comunicări a CHGS - Iaşi din 9 februarie 1999.
 
 
Trimiterile de orice fel – scrisori, colete, mandate etc. – vor fi expediate folosindu-se exclusiv următoarea adresă : Institutul „Sever Zotta“, Oficiul poştal 1, Căsuţa poştală 32, 6600 IAŞI.
 
© Institutul Român de Genealogie şi Heraldică
“Sever Zotta” 1999
 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”