I, 12, 1999

BULETINUL
INSTITUTULUI ROMÂN
DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
„SEVER ZOTTA“
 
 
I, 12
Iaşi
15. XII. 1999
 
 
DAN CERNOVODEANU
(10 octombrie 1921 - 24 noiembrie 1999)
 
După o grea suferinţă, Dan Cernovodeanu a plecat dintre noi în mijlocul acestei toamne care seamănă aşa de bine cu însăşi viaţa sa. Marea lui erudiţie în materie de heraldică europeană şi românească, înţelegerea fenomenului heraldic mai aproape de contextul istoric, talentul şi delicateţea sa ceremonioasă defineau o personalitate aparte. Nefericirile care i-au marcat o parte însemnată a vieţii au fost doar în parte compensate de frumoasele realizări ale ultimilor săi ani. Cu Dan Cernovodeanu, România pierde, în cursul aceluiaşi an, încă un heraldist de excepţie, dar şi pe cel de-al doilea reprezentant al ei în sânul Academiei Internaţionale de Heraldică.     Şt. S. G
 
 
O haină nouă
 
Timp de un an, membrii Institutului “Sever Zotta” au primit Buletinul acesta sub forma unei simple foi pliate în trei. A fost, pentru început, o bună modalitate practică de a stabili şi de a menţine legătura între noi toţi şi de a comunica faptele de interes comun. Dezavantajele acestei formule le-am ştiut, însă, de la început.
În primul rând, repetarea, număr de număr, a anunţurilor “uzuale”, ca şi împărţirea paginii în trei coloane înseamnă o considerabilă pierdere de spaţiu; cu regularitate, anumite anunţuri au trebuit amânate, pentru a se face loc celor mai importante sau mai urgente; astfel, celelalte îşi pierd rândul şi riscă să-şi piardă şi interesul pe care îl poate da actualitatea.
În al doilea rând, oricât de mult ne-am strădui să redactăm Buletinul în timp util - înainte de 15 ale fiecărei luni - multiplicarea şi expedierea lui nu se mai pot realiza în acelaşi ritm, astfel încât, cel mai adesea, buletinele au fost trimise câte două sau câte trei sub aceeaşi banderolă: ceea ce speram să câştigăm prin apariţia lunară se pierde prin întârzierea expediţiei.
Noua formulă pe care o propunem poate să remedieze aceste neajunsuri, fără defavorizarea abonaţilor şi cu economie pentru banii Institutului. În locul unei apariţii lunare cu o singură filă, va fi o apariţie trimestrială cu trei file. Locul ştirilor telegrafice va fi luat de prezentări mai ample de cărţi, studii şi reuniuni ştiinţifice. Mici articole vor putea fi, şi ele, găzduite. Expedierea Buletinului va costa, evident, mai puţin, după cum şi legarea mai multor numere într-un singur volum va deveni, în sfârşit, posibilă.
Acelaşi spaţiu, mai bine gestionat, va cuprinde, astfel, mai multă informaţie. Avem, însă, nevoie de ajutorul tuturor membrilor Institutului, pentru a aduna, a ordona şi a comunica toate informaţiile care merită să se bucure de o cunoaştere mai largă.
Nu uitaţi: paginile Buletinului sunt şi ale Dumneavoastră !
La mulţi ani !
 
 
Şedinţele Comitetului Director
 
În şedinţa din 16 noiembrie 1999, s-au discutat şi soluţionat probleme diverse, puse în lumină de dezvoltarea activităţilor Institutului.
Pentru precizarea, în continuare, a unora dintre prevederile statutare, Comitetul Director a decis completarea articolului 11 (privind drepturile membrilor) după cum urmează:
“g) să primească gratuit câte un exemplar din publicaţiile informative ale Institutului (buletine, anuare etc);
h) să beneficieze de reducerea stabilită de Comitetul Director pentru câte un exemplar din publicaţiile ştiinţifice ale Institutului (reviste, volume de studii şi documente etc);
i) să beneficieze de reducerea stabilită de Comitetul Director (şi, după caz, de Comitetul de Organizare) pentru taxele de înscriere la reuniunile ştiinţifice organizate de Institutul “Zotta”.
Exercitarea drepturilor prevăzute de § b, d, e, g, h şi i este condiţionată de achitarea la zi a cotizaţiilor”.
Analizându-se situaţia colectării cotizaţiilor, se constată că restanţele pentru anul în curs (până la 31 decembrie 1999) totalizează aproximativ 4.000.000 lei. Datorită acestei situaţii, precum şi împrejurărilor concrete în care se achită cotizaţiile - colectate atât de Trezorier, cât şi de alţi câţiva membri ai Institutului (la Bucureşti, Iaşi şi Cluj) sau trimise prin poştă - şi chipului în care se desfăşoară coordonarea administrativă a societăţii noastre, s-a decis, în virtutea art. 22, al. 2 din Statute, că Administratorul-Delegat, pentru maximă operativitate în acoperirea cheltuielilor curente, va păstra sub a sa răspundere numerarul şi valorile Institutului “Zotta” şi, împreună cu Trezorierul, le va administra conform hotărârilor Comitetului Director, care va fi ţinut la curent cu situaţia încasărilor şi a plăţilor. Comitetul Director va decide, de la caz la caz, asupra instrumentelor bancare ce vor fi utilizate spre păstrarea şi fructificarea sumelor încasate, pentru o cât mai bună folosire a lor în conformitate cu scopurile Institutului.
Institutul “Sever Zotta” îşi asumă responsabilitatea de a elibera, la cerere, atestate referitoare la istoria şi genealogia unor familii, precum şi la apartenenţa unor persoane la familii istorice, după cuvenita cercetare prealabilă, dacă este cazul (sau pe baza actelor prezentate de petent) şi fără o asemenea cercetare (dacă este o situaţie de cunoştinţă publică). Cheltuielile aferente eventualelor cercetări documentare vor fi suportate de petent. Pentru asemenea atestate, se va achita o taxă, al cărei cuantum va fi egal cu acela al taxei de înscriere din trimestrul respectiv. Pentru familia proprie, membrii de orice categorie ai Institutului sunt exceptaţi de la achitarea acestei taxe.
Dată fiind diversificarea activităţilor Institutului, Comitetul Director va analiza necesitatea creării unor comisii administrative (pentru buget, colecţii, premii şi burse, publicaţii, programe ştiinţifice etc), ai căror reprezentanţi vor face parte din Consiliul de Administraţie prevăzut de art. 27 din Statute.
În zilele de 26 şi 30 noiembrie şi 4 şi 6 decembrie 1999, Comitetul Director s-a întrunit în şedinţe extraordinare, comune cu Biroul Permanent al CHGS-I, pentru a examina situaţia creată ca urmare a tensionării raporturilor dintre CHGS-I (sub a cărei egidă se editează “Arhiva Genealogică”) şi Editura Academiei Române (care a finanţat, până acum, tipărirea revistei). În urma discuţiilor cu directorul Editurii Academiei, sursele acestei tensiuni au fost, pentru moment, îndepărtate.
Constatându-se că preţul numărului 3-4/1997 nu va mai fi 10.000 lei (cum a fost stabilit anterior), ci 40.000 lei, Comitetul Director a decis să devanseze aplicarea hotărârii luate în şedinţa din 16 noiembrie, cu privire la reducerea de care pot beneficia membrii Institutului “Zotta” (v. mai sus), chiar dacă revista nu este o publicaţie a societăţii noastre; această reducere va fi de 50 % (diferenţa urmând a fi acoperită de Institut, din cotizaţiile lunare ale membrilor săi).
 
 
De la Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie
(Filiala Iaşi)
 
În şedinţa de marţi, 16 noiembrie 1999, au prezentat comunicări d-l Silviu Tabac (Cercetări genealogice şi heraldice în Republica Moldova) şi d-l Mircea Ciubotaru (Testamentul domniţei Elenco Hangerli, 1860).
Pentru următoarele şedinţe din cursul acestui an academic, sunt stabilite următoarele date : 14 decembrie 1999, 11 ianuarie, 8 februarie, 14 martie, 11 aprilie, 9 mai şi 12 iunie 2000. Modificările de date nefiind cu totul excluse, membrii CHGS-Iaşi şi cei care doresc să asiste la aceste şedinţe sunt rugaţi să se intereseze (tel. 21.86.77; 14.75.25) pentru confirmarea datei. În absenţa unor precizări speciale, locul (Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei Române, Bd. Carol I nr.8) şi ora (17.30) rămân întotdeauna aceleaşi.
Membrii Comisiei şi membrii Institutului “Sever Zotta” sunt invitaţi la aceste şedinţe şi sunt rugaţi să anunţe din timp titlurile comunicărilor pe care doresc să le prezinte. Reamintim că atât participarea la şedinţe, cât şi prezentarea de comunicări nu sunt condiţionate de apartenenţa la aceste societăţi.
În aceeaşi zi, în continuarea şedinţei de comunicări, a avut loc o întrunire extraordinară a Consiliului Director al CHGS-I, în şedinţă comună cu Comitetul Director al Institutului “Zotta”. Consiliul a mandatat Biroul Permanent să acţioneze cu puteri depline în toate problemele care privesc soarta revistei “Arhiva Genealogică”.
 
 
Noi membri
 
Beneficiind de prevederile statutare (cu precizările ulterioare), au fost cooptaţi ca membri ai Institutului “Sever Zotta”: Ana-Felicia Diaconu, Dan Em. Dobreanu, Valentin Duiculescu, Dan D. Ionescu, Cristian Luca, Anca Neculce şi Alexandru Grigore Pisoschi (de la 1 octombrie).
Examinarea cererilor de aderare va fi reluată de Comitetul Director la prima sa întrunire din anul 2000.
 
În al patrulea trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta” - în condiţiile prevăzute de articolul 8 din Statute - este de 48.000 lei, iar cotizaţia lunară este de 16.000 lei.
 
Neplata cotizaţiei atrage o atenţionare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an prezumă renunţarea voluntară la calitatea de membru (hotărârea Comitetului Director din 11. I. 1999).
 
Până la definitivarea noului statut al BANCOREX, rugăm pe prietenii şi colaboratorii noştri să nu mai utilizeze contul deschis la Sucursala Iaşi a acestei bănci, pe numele Institutului “Sever Zotta”, anunţat în numerele anterioare ale Buletinului (25110.200.201268.000.00.7), ci să întrebuinţeze, pentru mandatele poştale sau telegrafice, adresa înscrisă în josul acestei pagini.
 
 
Donaţii şi donatori
 
S-au primit: cărţi şi extrase de la d-nii Nicolae Cârlan, Mircea Ciubotaru, Ştefan S. Gorovei, Costin Merişca, Ion T. Sion şi Paul H. Stahl, materiale de la d-l Radu Moţoc; acte de familie de la d-na Alice Munteanu (n. Kapri).
 
Trimiterile poştale de orice fel (scrisori, colete, mandate etc.) vor fi expediate folosindu-se exclusiv următoarea adresă: Ştefan S. Gorovei, Institutul “Sever Zotta”, Oficiul poştal 1, Căsuţa poştală 32, 6600 IAŞI.
Tel. 032 - 21.86.77
 
© Institutul Român de Genealogie şi Heraldică
“Sever Zotta” 1999
 
 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”