I, 11, 1999

BULETINUL
INSTITUTULUI ROMÂN
DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
„SEVER ZOTTA“
 
 
I, 11
Iaşi
15. XI. 1999
 
 
Buletinul Filialei din Cluj
 
Cea mai frumoasă veste pe care a adus-o acest început de toamnă a venit de la Cluj: Filiala de acolo a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române a început editarea unui Buletin propriu, sub redacţia profesorului Nicolae Edroiu, preşedintele Filialei. Cel dintâi număr - dublu, I-II, aferent anilor 1995-1996, filiala clujeană fiind constituită în 1995 - cuprinde o parte din comunicările prezentate în cadrul Zilelor Academice Clujene din toamna anului 1995. Celor nouă comunicări (una de heraldică, şase de genealogie şi două de sigilografie) li se adaugă documentaţia referitoare la constituirea Filialei (datată 24 octombrie 1995). Vom reveni mai pe larg asupra conţinutului acestei publicaţii. Aici, îi consemnăm, doar, apariţia şi, cu multă emoţie şi bucurie, îi zicem Întru mulţi ani !
 
 
Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie
a Academiei Române
 
Conducerea Filialei Iaşi (1 ianuarie 1999)
 
Preşedinte de onoare:       Mihai Dim. STURDZA
Preşedinte:                           Ştefan S. GOROVEI
Secretari:                              Maria Magdalena SZÉKELY
                                               Petronel ZAHARIUC
 
Consiliul Director:
Mircea CIUBOTARU (Institutul “Al. Philippide”)
Vasile DOCEA (Institutul “A. D. Xenopol”)
Ştefan S. GOROVEI (Universitatea “Al. I. Cuza”)
Sorin IFTIMI (Muzeul de Istorie a Moldovei)
Liviu PAPUC (Biblioteca Centrală “M. Eminescu”)
Flavius SOLOMON (Institutul “A. D. Xenopol”)
Maria Magdalena SZÉKELY (Institutul “A. D. Xenopol”)
Silviu VACARU (Arhivele Naţionale, Iaşi)
Mihai-Răzvan UNGUREANU (Universitatea “Al. I. Cuza”)
Petronel ZAHARIUC (Universitatea “Al. I. Cuza”)
Membri supleanţi:
Cătălin HRIBAN (Muzeul de Istorie a Moldovei)
Marcel LUTIC (Muzeul de Etnografie)
 
Biroul permanent
(membrii ieşeni ai redacţiei revistei “Arhiva Genealogică”):
Mircea CIUBOTARU
Ştefan S. GOROVEI
Maria Magdalena SZÉKELY
Mihai-Răzvan UNGUREANU
Petronel ZAHARIUC
 
Preşedintele a fost ales (mandat de trei ani) la 1 iunie 1993 şi reales la 4 iulie 1996 şi la 8 iunie 1999.
Secretarii au fost aleşi la 22 octombrie 1996 (realeşi implicit, cu Consiliul Director).
Consiliul Director a fost ales (mandat de doi ani) la 12 noiembrie 1996 şi reconfirmat (cu alegerea membrilor supleanţi) la 10 noiembrie 1998.
Preşedintele de onoare a fost proclamat la 12 mai 1994.
 
 
Şedinţa Comitetului Director
 
A doua şedinţă a Comitetului Director al Institutului “Sever Zotta” din noul an academic a avut loc marţi, 19 octombrie l999.
Pentru precizarea, în continuare, a unora dintre prevederile Statutelor, s-a convenit asupra unei reformulări a celor stabilite anterior cu privire la facilităţile acordate pentru dobândirea calităţii de membru al Institutului, pentru a li se asigura un caracter unitar şi de perspectivă: Membrii Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (cooptaţi la Bucureşti, Cluj şi Iaşi), participanţii la cel puţin două Congrese de Genealogie şi Heraldică, precum şi colaboratorii (de cel puţin două ori) la revista “Arhiva Genealogică” pot deveni membri activi ai Institutului “Sever Zotta” cu scutirea formalităţilor prevăzute de art. 8 din Statute, semnând numai o declaraţie de adeziune şi achitând taxa de înscriere (şi apoi cotizaţia lunară). În afara acestor cazuri şi a acelora prevăzute de Statute, se cooptează membri asociaţi, care pot deveni membri activi în urma îndeplinirii cerinţelor formulate mai sus.
Conform hotărârii Comitetului Director din 11 ianuarie 1999 - sancţionată de Adunarea Generală la 16 mai 1999 - “neplata cotizaţiei atrage o atenţionare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an prezumă renunţarea voluntară la calitatea de membru”. La trecerea a trei trimestre, urmează, deci, a se trimite o nouă circulară - de avertizare - celor care, până la data de 1 octombrie, nu au achitat nici contribuţia la capitalul social, nici cotizaţiile aferente respectivelor trimestre; în această situaţie se află zece dintre membrii fondatori ai Institutului. Comitetul Director al Institutului “Sever Zotta” îşi exprimă speranţa că nu va fi obligat să recurgă la aplicarea hotărârii sus-menţionate, mai cu seamă când în cauză se află colegi care, acceptând calitatea de membri-fondatori, au sprijinit de la început ideea întemeierii acestui Institut şi că apelul la solidaritate nu va rămâne neauzit şi neascultat.
 
Dezbatere
 
Programul de cercetări privind ideologia medievală a puterii - întemeiat la Iaşi de d-l prof. Dumitru Nastase (Atena), doctor honoris causa al Universităţii “Al. I. Cuza”, consilier onorific al Institutului “Sever Zotta” - a organizat o dezbatere cu tema PUTEREA: Stat şi Biserică în Evul Mediu românesc. Programată iniţial în cadrul Zilelor Academice Ieşene (7 - 9 octombrie 1999), această dezbatere a trebuit amânată din motive obiective, fiind reportată pentru 22 - 23 octombrie; în noile condiţii, Institutul “Sever Zotta” şi-a asumat asigurarea organizării, dat fiind că tematica dezbaterii intră în preocupările sale, prevăzute de art. 6, § (a) din Statute (“studiul puterii şi al suveranităţii”) şi, pe de altă parte, întrucât toţi participanţii sunt membri ai Institutului.
Programul a cuprins trei secţiuni, în cadrul cărora s-au prezentat şapte comunicări: Simbol şi mesaj - Cătălin Hriban, Însemne ale puterii suverane în heraldica monetară a Moldovei medievale; Dumitru Nastase, Domnul Ţării Româneşti Vladislav II şi asediul din 1453 al Constantinopolului; Manifeste ale puterii - Maria Magdalena Székely, Un manifest de putere al lui Petru Rareş la mănăstirea Probota; Florin Marinescu, Petronel Zahariuc, O manifestare neobservată a moştenirii bizantine în diplomatica medievală moldovenească; Realitate istorică şi imaginar trăit - Sorin Iftimi, Doamnele şi puterea; Flavius Solomon, Moştenirea bizantină: Stat şi Biserică; Ştefan S. Gorovei, La originile legitimării puterii laice şi eclesiastice în Moldova medievală.
Dezbaterea a fost găzduită tot de Filiala Iaşi a Academiei Române, iar lectura comunicărilor şi discuţiile au ocupat numai prima zi, participanţii optând pentru o singură şedinţă.
Reamintim că o primă reuniune ştiinţifică în cadrul acestui program de cercetări (aflat sub egida Academiei Române) a fost organizată în mai 1997, în paralel cu cel de-al VIII-lea Congres de Studii Genealogice.
Organizatorii şi participanţii speră să poată edita comunicările prezentate la această dezbatere.
 
 
De la Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie
(Filiala Iaşi)
 
În şedinţa de marţi, 19 octombrie 1999, au prezentat comunicări d-l Anton Coşa (Genealogie şi istorie: familia lui Iliaş Şanga) şi d-l Tudor-Radu Tiron (Tradiţionalism şi modernism în heraldică).
Pentru următoarele şedinţe din cursul acestui an academic, sunt stabilite următoarele date: 16 noiembrie, 14 decembrie 1999, 11 ianuarie, 8 februarie, 14 martie, 11 aprilie, 9 mai şi 12 iunie 2000. Modificările de date nefiind cu totul excluse, membrii CHGS-Iaşi şi cei care doresc să asiste la aceste şedinţe sunt rugaţi să se intereseze (tel. 21.86.77; 14.75.25) pentru confirmarea datei. În absenţa unor precizări speciale, locul (Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei Române, Bd. Carol I nr.8) şi ora (17.30) rămân întotdeauna aceleaşi.
Membrii Comisiei şi membrii Institutului “Sever Zotta” sunt invitaţi la aceste şedinţe şi sunt rugaţi să anunţe din timp titlurile comunicărilor pe care doresc să le prezinte. Reamintim că atât participarea la şedinţe, cât şi prezentarea de comunicări nu sunt condiţionate de apartenenţa la aceste societăţi.
 
 
Noi membri
 
Beneficiind de prevederile statutare (cu precizările ulterioare), au fost declaraţi membri ai Institutului “Sever Zotta” : Constantin Erbiceanu (de la l aprilie), Anton Coşa, Elena Monu (de la l iulie), Paraschiva Victoria Batariuc, Maria Gane, Simone Koch, Paul Lupaşcu, Şerban Orescu, Ştefan Pisoski, Ioan Scripcariuc şi Adrian Ursachi (de la l octombrie).
 
Neplata cotizaţiei atrage o atenţionare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an prezumă renunţarea voluntară la calitatea de membru (hotărârea Comitetului Director din 11. I. 1999).
 
În al patrulea trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta” - în condiţiile prevăzute de articolul 8 din Statute - este de 48.000 lei, iar cotizaţia lunară este de 16.000 lei.
 
Până la definitivarea noului statut al BANCOREX, rugăm pe prietenii şi colaboratorii noştri să nu mai utilizeze contul deschis la Sucursala Iaşi a acestei bănci, pe numele Institutului “Sever Zotta”, anunţat în numerele anterioare ale Buletinului (25110.200.201268.000.00.7), ci să întrebuinţeze, pentru mandatele poştale sau telegrafice, adresa înscrisă în josul acestei pagini.
 
 
Donaţii şi donatori
 
D-l Ion Varlam - 500 FF; d-l Cornelius R. Zach (München), consilier onorific al Institutului - 50 DM.
D-l Ion Balş (Geneva) - 200 CHF; d-l Ion Filitti (Mülheim/Main) - 100 DM; d-l Paul Laptev (Londra) - 250 $; d-na Liliana Halfon (Geneva) - 100 CHF; d-l Mihai Racovitză (Geneva) - 100 CHF; d-l Ştefan Racovitză (Geneva) - 200 CHF; d-l Mihnea Slăvescu (Neuss) - 50 DM. Aceste sume (totalizând 1100 CHF) au fost colectate din iniţiativa d-lui Ştefan Racovitză, membru al Comitetului de Patronaj, în vederea dotării Institutului cu un copiator (v. Buletinul, 9/1999).
 
Trimiterile poştale de orice fel (scrisori, colete, mandate etc.) vor fi expediate folosindu-se exclusiv următoarea adresă : Ştefan S. Gorovei, Institutul “Sever Zotta”, Oficiul poştal 1, Căsuţa poştală 32, 6600 IAŞI.
Tel. 032 - 21.86.77
 
© Institutul Român de Genealogie şi Heraldică
“Sever Zotta” 1999
 
 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”