I, 10, 1999

BULETINUL
INSTITUTULUI ROMÂN
DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
„SEVER ZOTTA“
 
 
I, 10
Iaşi
15. X. 1999
 
 
Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie
(Filiala Iaşi)
 
În fiecare număr al acestui Buletin, Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (Filiala Iaşi) este menţionată şi activitatea ei este anunţată şi prezentată cu amănuntele cuvenite. De altfel, însuşi Institutul “Sever Zotta” îşi datorează existenţa activităţii pe care această filială - principalul său colaborator la Iaşi - o desfăşoară aici începând din primăvara anului 1993. Detalii despre organizarea Comisiei se află în publicaţia ei, revista Arhiva Genealogică. Însă, întrucât numărul membrilor Institutului “Sever Zotta” este în continuă creştere, socotim că, pentru informarea noilor noştri colegi, va fi util să se publice în acest Buletin atât Regulamentul de funcţionare al Comisiei (în chiar numărul de faţă), cât şi componenţa conducerii sale (în numărul viitor).
 
 
Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie - Iaşi
Regulament de funcţionare
 
Statut
1. Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie - Filiala Iaşi (în continuare: CHGS-I) este o filială teritorială a Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (în continuare: CNHGS). Activităţile pe care ea le are în vedere privesc în primul rând Moldova istorică.
2. CHGS-I îşi stabileşte autonom organizarea şi activităţile; reprezentarea academică îi este asigurată de CNHGS - prin intermediul căreia este integrată Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române - iar din punct de vedere administrativ, activităţile sale sunt sprijinite de Filiala Iaşi a Academiei Române.
3. Sediul CHGS-I se află în clădirea Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”, unde a fost fixat încă de la constituirea ei (1993), prin hotărârea preşedintelui Filialei Iaşi a Academiei Române.
 
Activităţi
4. CHGS-I organizează, în fiecare an academic, zece şedinţe publice de comunicări, de regulă în prima sau în a doua marţi din lună, cu excepţia lunilor de vacanţă (iulie şi august). În mod excepţional, pentru dezbateri speciale, CHGS-I se poate întruni - în şedinţe publice sau în şedinţe intime - şi în afara acestui program.
5. CHGS-I organizează, anual, cel puţin o reuniune ştiinţifică deschisă tuturor specialiştilor şi celor interesaţi de ştiinţele pe care ea le reprezintă, din ţară şi din afara ţării.
6. CHGS-I editează revista “Arhiva Genealogică”, în patru fascicule anual. “Arhiva Genealogică” este o revistă a Academiei Române şi se tipăreşte prin Editura Academiei Române. În această revistă, se includ, în mod prioritar, comunicările prezentate în şedinţele lunare ale CHGS-I (şi acceptate spre publicare), precum şi în cadrul reuniunilor ştiinţifice organizate de ea, rămânând deschisă, în limita spaţiului disponibil, oricăror colaborări, din ţară şi din străinătate.
7. CHGS-I este abilitată de CNHGS să colaboreze la realizarea stemelor (comunale, municipale şi districtuale) pentru judeţele Moldovei şi să le avizeze înaintea trimiterii lor la CNHGS pentru aprobare. Propunerile de steme vor fi discutate în şedinţele publice ale CHGS-I, în prezenţa realizatorilor şi/sau beneficiarilor lor.
 
Conducere
8. CHGS-I este condusă de un preşedinte ales (dintre membrii ei) pentru o perioadă de trei ani şi reeligibil. În cazul creşterii numărului de membri (peste 50), se va putea alege şi un vice-preşedinte. Un secretariat format din două persoane îndeplineşte atribuţiile specifice.
9. Hotărârile în problemele importante care privesc CHGS-I revin unui Consiliu Director alcătuit din zece membri, dintre care se aleg preşedintele, vice-preşedintele şi secretarii. Consiliul Director este considerat legalmente întrunit numai în prezenţa preşedintelui (sau a unui coleg mandatat expres de acesta) şi a încă cel puţin şase membri. Consiliul Director ia hotărâri cu majoritate simplă, în caz de balotaj votul preşedintelui fiind preponderent. În pregătirea reuniunilor ştiinţifice de mai mare amploare, Consiliul Director îndeplineşte rolul de Comitet de Organizare.
Sunt membri de drept ai Consiliului Director şi alcătuiesc Biroul Permanent al CHGS-I toţi membrii ieşeni ai redacţiei revistei “Arhiva Genealogică”, pe durata îndeplinirii acestei din urmă însărcinări; restul membrilor Consiliului Director sunt aleşi pentru o perioadă de doi ani şi sunt reeligibili.
 
Membrii
10. Poate deveni membru al CHGS-I orice persoană care are preocupări în domeniul ştiinţelor pe care ea le reprezintă şi care doreşte să activeze în cadrul său. Propunerea de cooptare se poate face numai după ce persoana respectivă a prezentat, într-o şedinţă publică a CHGS-I, o comunicare acceptată spre publicare (condiţie neobligatorie pentru cei propuşi ca membri de onoare). Membrii CHGS-I îşi asumă obligaţia de a subscrie cel puţin un abonament la revista “Arhiva Genealogică” şi de a susţine difuzarea acesteia. Calitatea de membru al CHGS-I se pierde prin neparticiparea la şedinţele lunare de comunicări în cursul unui întreg an academic (excepţie: membrii de onoare şi cei care nu locuiesc în Iaşi) sau încetează la cerere.
 
Acest Regulament a fost discutat şi adoptat în şedinţa din 8 aprilie 1997 a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie - Filiala Iaşi.
Atribuţiile prevăzute de punctul 7 din Regulamentul de funcţionare al Comisie de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie - Filiala Iaşi au fost precizate prin acordul semnat la Bucureşti, la 29 decembrie 1998, şi publicat în nr.2 al Buletinului.
Componenţa conducerii se publică în numărul viitor.
 
 
Şedinţa Comitetului Director
 
Prima şedinţă a Comitetului Director al Institutului “Sever Zotta” din noul an academic a avut loc marţi, 21 septembrie 1999. Ca de obicei, cele dintâi probleme examinate au fost cele de ordin financiar. S-a constatat, din nou, întârzierea cu care se achită cotizaţiile, observându-se, însă, că numărul restanţierilor s-a redus simţitor. Pentru a se uşura colectarea cotizaţiilor, s-a decis ca, la Bucureşti - unde se află un număr mare de membri ai Institutului - să fie rugat unul din colegii noştri să îndeplinească oficiul de vice-trezorier. Cu acordul şi al Preşedintelui Institutului, a fost desemnat, pentru această sarcină, d-l Gheorghe Lazăr, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie “N. Iorga”.
Pentru precizarea, în continuare, a unora dintre prevederile Statutelor, s-a decis că pentru calitatea de membru de onoare pot fi avuţi în vedere şi acei dintre români care au contribuit, de-a lungul timpului, la dezvoltarea cercetărilor genealogice şi heraldice şi la crearea organismelor de specialitate.
Comitetul Director a stabilit, cu acest prilej, chipul în care urmează a se proceda la alegeri, în cazul când termenul stabilit de Statute nu ar coincide cu o întrunire a Adunării Generale. Astfel, dacă într-unul din organele de conducere şi control un loc ar rămâne vacant (prin retragerea sau decesul titularului) şi această vacanţă împiedică buna desfăşurare a activităţilor, se va proceda în spiritul art.43, al. 4, Comitetului Director revenindu-i desemnarea provizorie a unui nou titular, alegerea propriu-zisă urmând a se face la proxima întrunire a Adunării Generale. În cazul când un mandat va expira într-un asemenea an, propunerile se vor face cu prilejul întrunirii Adunării Generale din anul imediat anterior, persoana aleasă urmând să ocupe respectiva funcţie la expirarea mandatului predecesorului său. Pentru atribuţiile de mai mică însemnătate, din cadrul Comitetului Director, mandatul se va putea prelungi automat cu un an.
La propunerea Administratorului-Delegat, s-a decis cooptarea d-nei Georgeta Filitti între consilierii onorifici şi a d-lui Ştefan D. Pleşia între membrii Comitetului de Patronaj.
Comitetul Director a examinat, de asemenea, posibilitatea editării unui prim Anuar al Institutului “Sever Zotta”şi a unui număr special al Buletinului, conţinând principalele informaţii necesare celor care doresc să se alăture acestei societăţi.
 
 
De la Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie
(Filiala Iaşi)
 
Şedinţa de deschidere a anului academic 1999 - 2000 a avut loc marţi, 21 septembrie 1999, în Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei Române, din Bd. Carol I (Copou) nr.8. Au prezentat comunicări d-na Maria Magdalena Székely (Ceva despre părinţii doamnei Elisabeta Movilă) şi d-l Petronel Zahariuc (Începuturile familiei Beldiman).
Pentru următoarele şedinţe din cursul acestui an academic, s-au stabilit următoarele date : 19 octombrie, 16 noiembrie, 14 decembrie 1999, 11 ianuarie, 8 februarie, 14 martie, 11 aprilie, 9 mai şi 12 iunie 2000. Modificările de date nefiind cu totul excluse, membrii CHGS-Iaşi şi cei care doresc să asiste la aceste şedinţe sunt rugaţi să se intereseze (tel. 21.86.77; 14.75.25) pentru confirmarea datei. În absenţa unor precizări speciale, locul (Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei Române, Bd. Carol I nr.8) şi ora (17.30) rămân întotdeauna aceleaşi.
 
 
Din partea redacţiei
 
1. Scuze. Redacţia Buletinului roagă pe membrii Institutului “Sever Zotta” - şi pe toţi cititorii acestei foi, în general - să binevoiască a primi scuzele sale pentru calitatea foarte scăzută a înfăţişării precedentelor trei numere. În absenţa unor mijloace proprii de multiplicare, trebuie să le acceptăm pe acelea care ni se oferă şi care pot să corespundă mijloacelor noastre financiare. Sperăm că această situaţie - care este, însă, grăitoare pentru anumite realităţi din ţara noastră şi care poate să explice grabnica năruire a multor eforturi - se va remedia curând şi Buletinul va avea, pentru toate exemplarele sale, aceeaşi haină curată şi luminoasă pe care i-o hărăzesc cei care-l redactează şi-l compun cu bucurie, cu plăcere şi cu multă dragoste.
Cititorii sunt, de asemenea, rugaţi să binevoiască a observa că, în numerele 8 şi 9 ale Buletinului, în caseta privind taxa de înscriere şi cotizaţia lunară, respectivele precizări privesc “al treilea (şi nu al doilea) trimestru”.
2.  Colecţia Buletinului. Împrejurările în care, până acum, s-a difuzat Buletinul au putut face ca, uneori, el să nu ajungă la cei îndreptăţiţi să primească toate numerele. Membrii Institutului aflaţi în această situaţie sunt rugaţi să ne comunice numerele care le lipsesc, pentru a le completa colecţia.
 
 
În al patrulea trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta” - în condiţiile prevăzute de articolul 8 din Statute - este de 48.000 lei, iar cotizaţia lunară este de 16.000 lei.
 
Neplata cotizaţiei atrage o atenţionare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an prezumă renunţarea voluntară la calitatea de membru (hotărârea Comitetului Director din 11. I. 1999).
 
Până la definitivarea noului statut al BANCOREX, rugăm pe prietenii şi colaboratorii noştri să nu mai utilizeze contul deschis la Sucursala Iaşi a acestei bănci, pe numele Institutului “Sever Zotta”, anunţat în numerele anterioare ale Buletinului (25110.200.201268.000.00.7), ci să întrebuinţeze, pentru mandatele poştale sau telegrafice, adresa înscrisă în josul acestei pagini.
 
 
Donaţii şi donatori
 
S-au primit cărţi, reviste şi extrase de la d-na Aurelia Corneţchi şi de la d-nii Mihai Dim. Sturdza, Silviu Tabac  şi Claudius von Teutul.
 
 
Trimiterile poştale de orice fel (scrisori, colete, mandate etc.) vor fi expediate folosindu-se exclusiv următoarea adresă: Ştefan S. Gorovei, Institutul “Sever Zotta”, Oficiul poştal 1, Căsuţa poştală 32, 6600 IAŞI.
Tel. 032 - 21.86.77
 
© Institutul Român de Genealogie şi Heraldică
“Sever Zotta” 1999
 
 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”