I, 1, 1999

BULETINUL
INSTITUTULUI ROMÂN
DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
„SEVER ZOTTA“
 
 
I, 1
Iaşi
15. I. 1999
 
 
Miercuri, 13 ianuarie 1999, Tribunalul Iaşi a examinat dosarul 82/PJ prin care s-a cerut personalitatea juridică pentru Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“. în faţa instanţei, Institutul a fost reprezentat de d-nii Mircea Ciubotaru, Ştefan S. Gorovei şi Cătălin Hriban, membri ai Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie - Filiala Iaşi. Procedura fiind acoperită şi dosarul complet, instanţa a constatat că cererea este întemeiată şi că fundaţia de caracter academic, ştiinţifică, nelucrativă, neguvernamentală şi apolitică, purtând numele de mai sus, poate fi autorizată să funcţioneze ca persoană juridică, în temeiul prevederilor Legii 27/1924.
Un gând născut la Iaşi acum aproape nouă decenii, şi care a animat şi pe cei mai de seamă genealogişti şi heraldişti români de acum şase decenii, a devenit, în sfârşit, realitate.
Încă din 1913, Sever Zotta preconiza organizarea unui „centru genealogic ştiinţific“. Ideea a fost reluată în 1938, mai mulţi cărturari militând pentru întemeierea unui institut de studii (cercetări) genealogice. Adversitatea vremurilor a făcut să nu se poată organiza decât Cercul Genealogiştilor Români (1943 - 1945). Un pas important în organizarea şi impulsionarea cercetărilor de genealogie şi heraldică în România a fost constituirea Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (= CHGS), în mai 1972, mai întâi pe lângă Institutul de Istorie „N. Iorga“, iar din 1990 ca o Comisie Naţională (= CNHGS) a Secţiei de Ştiinţe Istorice a Academiei Române.
Noua iniţiativă pentru crearea unei asemenea societăţi s-a conturat pe terenul Simpozioanelor de Studii Genealogice organizate la Iaşi încă din 1989. Etapele parcurse din 1994 până în 1998 sunt consemnate în paginile revistei „Arhiva Genealogică“ (nr. 1-2 / VII, 1995, p.XIII-XVI; 1-2 / VIII, 1996, p.XV-XVI; 1-2 / IX, 1997, p.XIII-XXIII - proiectul de statute).
Adunarea Generală, întrunită la 9 mai 1998 în cadrul celui de-al IX-lea Congres de Genealogie şi Heraldică de la Iaşi, a adoptat statutele şi a desemnat organele de conducere şi control ale Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“, conform prevederilor statutare.
Consiliul Ştiinţific are următoarea alcătuire (în italice, numele celor care compun Comitetul Director): Ştefan Andreescu, Dan Cernovodeanu, Paul Cernovodeanu (preşedintele Institutului), Mircea Ciubotaru, Maria Dogaru, Ioan Drăgan, Nicolae Edroiu, Ştefan S. Gorovei (administrator-delegat / vicepreşedinte), Constantin Ittu, Jean Nicolas Mănescu, Ioan Aurel Pop, Adrian Andrei Rusu, Mihai Dim. Sturdza, Maria Magdalena Szekely, Silviu Tabac, Mihai-Răzvan Ungureanu, Petronel Zahariuc. Din Comisia de Cenzori fac parte: Vasile Docea, Marcel Lutic şi Silviu Vacaru.
Întrunit în prima sa şedinţă la 11 ianuarie 1999, Comitetul Director a stabilit cele ce urmează:
I.     Membrii Filialei din Cluj ai CHGS, precum şi membrii CNHGS, care nu au deja calitatea de membri-fondatori ai Institutului „Zotta“, pot deveni membri ai acestei instituţii cu scutirea formalităţilor prevăzute de articolul 8 din Statute, semnând numai o declaraţie de adeziune şi achitând taxa de înscriere (şi apoi cotizaţia lunară). Aceleaşi facilităţi sunt acordate celor care au participat de cel puţin două ori la Simpozioanele / Congresele de Genealogie (şi Heraldică) din 1992-1998, precum şi colaboratorilor (de cel puţin două ori) la revista „Arhiva Genealogică“.
II.    Taxa de înscriere, ca membru al Institutului „Zotta“, este fixată la echivalentul în lei a 3 $, iar cotizaţia lunară - la echivalentul în lei a 1 $. Pentru ambele contribuţii băneşti, echivalenţa se va revedea trimestrial, punându-se în concordanţă cu evoluţia cursului valutar. Se va lua în considerare cursul valutar de la sfârşitul lunii care precede noul trimestru (d.e.: la 31 decembrie pentru trimestrul ianuarie-martie; la 31 martie pentru trimestrul aprilie-iunie etc), cu rotunjire în minus la nivelul miilor, fără, însă, a se coborî sub 30.000 şi, respectiv, 10.000 lei. Acestea sunt şi cifrele acceptate pentru primul trimestru al anului 1999. Cotizaţia se va putea achita lunar (până la sfârşitul lunii curente), dar şi trimestrial (până la sfârşitul trimestrului curent). Plata cotizaţiei în avans fată de trimestrul curent oferă scutirea de majorările trimestriale ulterioare. Neplata cotizaţiei atrage o atenţionare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an prezumă renunţarea voluntară la calitatea de membru (conform articolului 12, pct. a din Statute, modificat la 11. I. 1999). Eventuala reînscriere va presupune plata cotizaţiei până la data încetării calităţii de membru şi achitarea unei noi taxe de înscriere.
III.   Numărul consilierilor onorifici, desemnaţi conform articolului 35 din Statute, nu poate depăşi pe acela al membrilor Consiliului Ştiinţific (17).
IV.   Se renunţă la restricţia prevăzută de articolul 28 din Statute, privind numărul membrilor Comitetului de Patronaj, număr care va putea creşte până la dublul membrilor Consiliului Ştiinţific (34); pot fi desemnate, pentru această calitate onorifică, pe lângă cele prevăzute la articolul 28, persoane al căror ataşament şi devotament pentru scopurile şi activităţile Institutului „Zotta“ constituie sau pot constitui o preţioasă susţinere, precum şi reprezentanţi ai posterităţii (de preferinţă, purtători ai numelui) celor care au ilustrat cercetările genealogice şi heraldice româneşti.
V.    Întrunirile lunare ale Comitetului Director, prevăzute de articolul 39 din Statute, vor avea loc în aceleaşi zile când sunt programate şedinţele de comunicări ale CHGS - Iaşi, de regulă cu o jumătate de oră înainte. Cazurile speciale, care ar necesita dezbateri mai ample, vor fi anunţate din timp, cu precizarea zilei şi a orei stabilite pentru întrunire.
VI.   Institutul „Zotta“ va edita un buletin lunar, după modelul aceluia al Comisiei de Istorie a Oraşelor de la Sibiu. Prin intermediul său, se va ţine legătura cu membrii Institutului şi cu colaboratorii CHGS - Iaşi şi ai revistei „Arhiva Genealogică“. Pentru membrii Institutului, cotizaţia (achitată la zi) va include atât preţul buletinului, cât şi taxele poştale. Buletinul poate fi trimis şi la cerere, persoanelor care nu sunt membri ai Institutului, la un preţ care va fi, întotdeauna, 1/10 din cotizaţia lunară (1000 de lei pentru primul trimestru al anului 1999), la care se vor adăuga taxele poştale. Redactarea acestui buletin este încredinţată doamnei Maria Magdalena Szekely.
VII. Institutul „Zotta“ va sprijini încă din acest an organizarea reuniunilor ştiinţifice proiectate de CHGS-Iaşi, pentru anul 1999 avându-se în vedere cel de-al X-lea Congres de Genealogie şi Heraldică (Iaşi, 12-16 mai 1999).
VIII. Comitetul Director înnoieşte membrilor Institutului apelul de a face donaţii pentru biblioteca, muzeul şi arhiva acestei instituţii şi-i invită stăruitor la achitarea contribuţiilor băneşti.
 
 
De la Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (Filiala Iaşi)
 
Filiala din Iaşi a CHGS a fost constituită în primăvara anului 1993. Sub egida ei, prin Editura Academiei Române, se tipăreşte revista „Arhiva Genealogică“, în ale cărei pagini a fost prezentată şi activitatea de până acum a Filialei (cf. nr. 3-4 / VI, 1994, p.327-328; 3-4 / VII, 1995, p.339-340; 3-4 / VIII, 1996,p.333-334; 1-2/IX, 1997, p.341-342).
In al şaselea an al activităţii sale, CHGS - Iaşi organizează şedinţele publice de comunicări tot în prima sau a doua marţi a fiecărei luni, la orele 17.30, în Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei Române (Bd. Copou nr.8). Până acum, în aceste şedinţe s-au prezentat următoarele comunicări: 22 septembrie 1998 - Zoe Diaconescu, Un izvor prosopografic şi genealogic pentru satul Verbăuţi (1803-1860); Ştefan S. Gorovei, Înaintaşii lui Paul Gore. Noi contribuţii; 13 octombrie 1998 - Elena Monu, Contribuţii iconografice la istoria familiei Kostaki; Daniel Ciobanu, Un nou manuscris al cronicii familiei Kapri; 10 noiembrie 1998 - Dan Mihăilescu, Cantacuzinii de la Şerbeşti. Contribuţii documentare; Constantin Gologan şi Marcel Lutic, Stăpânii Cordărenilor pe 500 de ani; 8 decembrie 1998 - Gheorghe Pungă, Din nou despre sigiliile princiare româneşti din secolele XIV-XVI; Petronel Zahariuc, Colecţia de spiţe genealogice de la Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale; 12 ianuarie 1999 - Maria Magdalena Szekely, Creşterea şi descreşterea neamurilor. Note de istorie socială; Ştefan S. Gorovei, Heraldica teritorială în Moldova. Realizări, obiective, strategii.
Următoarele şedinţe de comunicări din anul academic în curs sunt anunţate pentru 9 februarie, 9 martie, 6 aprilie, 4 mai şi 8 iunie 1999.
Al X-lea Congres de Genealogie şi Heraldică este programat pentru perioada 12 -16 mai 1999.
Ştefan S. Gorovei
 
În primul trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“ - în condiţiile prevăzute de articolul 8 din Statute -este de 30.000 lei, iar cotizaţia lunară este de 10.000 lei.
 
 
Donaţii şi donatori
 
Donaţii - în obiecte, cărţi şi bani - au fost făcute, de diverse persoane, şi înainte, şi pe parcursul definitivării formelor pentru constituirea şi funcţionarea legală a Institutului „Zotta“; numele celor care au sprijinit material, cu generozitate, activităţile CHGS - Iaşi fiind menţionate, de fiecare dată, în programele Simpozioanelor / Congreselor din 1994 -1998 (ca şi în prezentările aferente, publicate în „Arhiva Genealogică“), ne rămâne datoria de a-i menţiona şi pe cei care au contribuit la înzestrarea noastră cu aparatură şi materiale: d-nii Ion M. Cantacuzino, Matei Cazacu, Gheorghe Gane, Dumitru Nastase, Mihai Dim. Sturdza, Claudius von Teutul (prin darul căruia - un computer cu scaner şi imprimantă - putem avea, astăzi, acest buletin) şi Ion Varlam; şi, deopotrivă, pe cei care au dăruit documente şi cărţi pentru viitoarea arhivă şi bibliotecă a Institutului „Zotta“: Dan Cernovodeanu, Paul Cernovodeanu, Zoe Diaconescu, Neagu M. Djuvara, Gheorghe Gane, Niculae Koslinski, Ioana Pruncu-Strausser, Tatiana Velasti (†).
 
 
Până la deschiderea unei căsuţe poştale pe numele Institutului, toată corespondenţa va fi trimisă folosindu-se exclusiv următoarea adresă : Ştefan S. Gorovei, str. Silvestru nr. 3, bloc L3, etaj 6, apartament 1, 6600 IAŞI.
 
© Institutul Român de Genealogie şi Heraldică
“Sever Zotta” 1999

 

 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”